Get Adobe Flash player
 
كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران جلد 10
شناسنامه فهرست: فهرست
نسخ خطي كتابخانه ملي
جلد دهم - كتب عربي
از شماره 1501 تا 1975
و ضميمه
از ف 3064 تا ف 3083
فراهم آورنده - سيد عبدالله انوار
تهران بهار 1358 شمسي
از انتشارات كتابخانه ملي
اين كتاب در بهار 1358 توسط شركت ديااستريپ بچاپ رسيده
است. تلفن: 764802
مقدمه فهرست نگار: اهداء به
دو دوست كتابخوان كتابشناس:
سرلشكر ناصر فربد و دكتر اميرحسين آريانپور.
مقدمه ناشر: با تقديم جلد دهم فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران
به پيشگاه اهل كتاب، اين كتابخانه سرفراز است كه در پس
هزاران عوائق و مشكلات باز توانست بايفاي وعده هاي قبلي خود
يعني معرفي همه كتب موجود در گنجينه مخطوطاتش بايستد.
اين جلد كه آخرين مجلد فهرست نسخ خطي است باقيمانده
كتب عربي را بتوضيح و توصيف مي گذارد و چون سه جلد
گذشته - بديگر سخن - روشنگر نبوغ و آثار بزرگاني است كه
در دامن فرهنگ غني فارسي پرورده شده و با رهنمودهاي بزرگ
اسلامي دست به بسط و گسترش تمدن پر ارزش اسلامي گشوده اند.
اميد آنكه اين كوشش بتواند تا حدي نمايشگر نتايج و بازدهي
درخشان اين آميزش فرهنگ ملي و دستورهاي آسماني اسلامي
باشد. تا چه داوري كند اهل نظر.
اين جلد چون مجلدات پيشين بهمت والا و كوشش
طاقت فرساي دانشمند معظم و كتابدار و نسخه شناس باارزش
كتابخانه ملي ايران جناب آقاي سيد عبداله انوار فراهم آمد
و ايشان با نالاني تن و بيماري و نارسايي چشم باينكار گرانقدر
يك تنه دست بردند و بحمد الله با توفيقات الهي آنرا بخوبي
بپايان رسانيدند. آرزو آنكه خداي بزرگ همواره صحت و توان
بايشان ارزاني دارد تا با ديگر كارهاي علمي خود پيوسته
ماجور بنزد خالق و خلق باشد. انشاء الله
مدير كل كتابخانه ملي ايران - عبدالله لك مظاهري
مقدمه فهرست نگار: هو
اي آخر هر اول وي اول هر آخر
اي ظاهر هر باطن وي باطن هر ظاهر
آثار جلال تست در سينه هر مومن
انوار جمال تست در ديده هر كافر
حمد بيحد خداي بزرگ را كه سبب ساز شد تا نسخ خطي
كتابخانه ملي ايران پيشتر از پايان عمر فهرست پذيرد و
با تقديم جلد دهم آن ( = اين جلد ) تتمه كتب عربي به
تبيين و توضيخ آيد له الحمد و له الشكر.
اين جلد از فهرست چون سه جلد ما سبق بحث از نسخي
مي كند كه صناديد عجم با تكيه بر فرهنگ غني و گرانبهاي
ملي خود آنها را در معارف اسلامي بيادگار گذارده اند معارفي
كه اگر با ديده انصاف نگريسته شود مي توان گفت فرهنگ
پارسي است بلسان عربي. چه در آنگاه كه آن ابر مرد تاريخ
نداي " و اعتصموا بحبل الله جميعا " در داد او چون بخوبي
آگاه بر موز جهانسازي بود وحدتي عرضه كرد كه باساني بتواند
در كثرت رود و از يكتاگرائي اصيلي سخن گفت كه بارامي
بتواند در دامن خود كثرات و جمعيات متفرق را با خصوصيات
و هويات فرهنگي گونه گون بزير پرچم واحد " قولو الا اله الا -
الله تفلحوا " آرد. آن مربي بزرگ عالم انسان ( بحد ) كمال
ميدانست كه بي هويت كردن و شكاندن فرهنگهاي ملي اقوام
و شعوب بزنجير كشاندن آنها و بعباره ديگر بصف درآوردن
مردگان متحرك است. وحدتي كه كثره در برابر خود نداشته
باشد بقول منطقيها متقابلي است كه متقابل ديگر خود را از
دست داده و در چنين تقابلي نه وحده متكون خواهد بود
نه كثره. فرهنگ ملي شكني بقصد فراچنگ بري بريسمان الهي
در واقع يوغ بندگي گذار ي بانسانهاي خود باخته است. آن
سرور عالم هستي اعتصام بريسمان الهي را از آدمياني خواست
كه سرفراز بفرهنگ ملي خود باشند و در عين سربلندي و
آزادگي حس كنند كه سعادت ابدي آنها در رهنمودهاي اسلامي
اوست و آنها به بينند هر كه دست باين رهنمودها فرابرد
بمقام " خدا بيني " و " قعود عند مليك مقتدر " خواهد رسيد.
زهي انسانشناسي و جهانسازي آن دردانه عالم وجود
اي چه خوش بود آنانكه برسرآنند تا وحده اسلامي را
در قالبهاي تهي از فرهنگهاي ملي برند باين حقيقت فلسفي
توجه مي كردند و آنگاه باين رسالت خود مي ايستادند: اهل
تحقيق امور و پديده هاي عالم را بلحاظ تكوين و ايجاد بر
سه گروه كرده اند: گروهي كه در تكوين آنها اعتبار انساني
بهيچوجه مداخلت ندارد و اگر اعتباري نيز بفرض آيد آن
اعتبار اعتبار الهي است و بس. اين امور چه انسان ناظري
در برابر خود داشته باشد و چه نداشته باشد همواره موجود و
محقق است. آدمي آنچه در قبال آنها مي كند آنست كه فقط
باگاهي آنها مي پردازد يعني در جهان ذهن ملقمه اي از عين و
ذهن بهر آنها تكوين مي كند. اين " معقولات اوليه " و بزبان
پارسي " اندريافتهاي نخستين " چنانكه گفتيم فارغ از آدميان
بهستي خود معتبرند و در هستي جز واجب الوجود موجد
ديگري ندارند.
گروه دوم: پديده هائي هستند كه با اعتبار آدميان
تكوين مي پذيرند و باز با عدم اعتبار آنها راه عدم مي پويند.
اين پديده ها كه اعتباريات و معتبراتند در وجود و عدم خود بند
بانسان يعني معتبر خود مي باشند اگر او خواست آنها را
ايجاد مي كند و اگر نخواست اعتبار ايجاد را از آنها پس
مي گيرد و بعد مستان ما قبل از وجود مي برد چون اوراق بهادار
و اسناد معتبر.
گروه سوم: پديده هائي اند كه در خارج از ذهن و اعتبار
انساني " ما بازاء " و اصالتي دارند و آدمي بگاه برخورد بانها
با توجه به اين ما بازاء پردازشي ذهني از آنان مي كند
و وجودي بانها در ذهن با توجه به اين منشاء انتزاع
مي دهد. اين امورند كه بدبختانه گاهگاه قدرت ذهني انسان
در آنها آنقدر فراپيش ميرود كه از وجود " مابازائي " آنها
غافل ميشود و پيش خود مي انگارد كه آنچه در ذهن خود
دارد صرف اعتبار و اعتبار صرف است نه چيز ديگر و همين
پندار او را بان مرحله مي كشد كه بدون توجه بما بازاء خارجي
كون و عدم اين پديده را مخلوق ذهن خود گيرد و با اين
خيال خام خود برين خيال پرده هاي رنگ رنگ تند در حالي
كه نميداند حقيقت بيرون چون به تنش آيد همه آن تنيده ها
را بهم فرو مي ريزد و صاحب خيال را بيكباره باد در كف مي كند.
با اين مقدمه گوئيم مساله فرهنگهاي ملي اگر از زمره گروه
اول نباشد ( چنانكه كثيري از فرهنگ شناسان آنانرا در زمره
اين گروه مي برند ) بي شبهه از زمره گروه سومند يعني اعتبار
و نظر ناظرين چون گروه دوم در نفي و اثبات آنها موثر
نيست. آنها خود مي باشند و بحكم هستي منشاء آثارند چه
بخواهيم و چه نخواهيم. پس روزيكه آن پيشواي راستين
فرمود " قولوا لا اله الا الله تفلحوا " و يا فرمود " و اعتصموا
بحبل الله جميعا با اين گفتارهاي رزين خود او توجه
بمخاطبان مختلف داشت و با آوردن " عام جمعي " نه " افرادي "
جموعي را بوحده كشيد كه آحاد هر جمع با هويت خاص خود
غير جمع دگر بود. او مي خواست كه اين جمعهاي ناهمگون
با ناهمگوني خود دست به " حبل الله " زنند تا بكعبه مقصود
رسند. ازين گذشته اگر با ژرفايي فلسفي بمساله بنگريم و در
اصل وحده اسلامي دقت كنيم مي بينيم كه در كثرات ملي
همواره توجه بكميت و عدد است كميت و عدديكه فرهنگي را
مقابل فرهنگ ديگر قرار مي دهد در حالي كه در وحده اسلامي
آن وحدتي ملحوظ است كه جز خود در برابر خود چيز ديگري
ندارد و آن يكي است كه در يگانگي و يكي بودن فرض ديگري
را به پيش نمي آورد و بديگر سخن وحدتي است از غير سنخ
عدد و كميت باين ترتيب آيا آن وحده را در برابركثرات
گذاردن و غيرعددي بودن آن را با عددي بودن ديگر
فرهنگها بيك رديف كشيدن قلب ماهيت از امري نيست كه
بالذات از آن پرهيز دارد نعوذ بالله من قول الزور
باري با رهنمودهاي آن پيغمبر راستين اسلام به
جهانسازي پرداخت و بدعوت او غربي و شرقي رهسپر
بقله قاف انساني شدند. او اسلام عرضه كرد و ايمان خواست
چه پارسي باشد چه تازي. از آن رو كه دعوت اين آزاده متكي
بر هويات و فرهنگهاي ملي انسانها بود آن دعوت در دامان
خود بزرگاني آورد كه تا تاريخ انديشه بشري وجود دارد آنان
جاويدانند.
ابونصر فارابي پرورده فرهنگ ملي و غني فارسي از
آنسوي نهر برخاست و لقب معلم ثاني يافت. او يكي از پايه
گذاران فلسفه اسلامي و بديگر سخن فلسفه جهاني شد. اين
پرورده فرهنگ ملي ايراني با رهنمودهاي اسلامي شاهكارهاي
حكيمانه اي تقديم بشريت كرد كه تا جهان باقي است باقي
خواهد ماند.
شيخ الرئيس بوعلي سينا از بخارا برخاست و با چراغ
هدايت اسلام در فرهنگ غني ايراني پرورش يافت. اهل نظر
مي دانند كه او در حكمت و پزشكي چه كرده است. بوعلي سينا
يكي از شاخصترين پيوندهاي وحده و كثرت است او با هويت
ايراني باحسن وجه نقش فيلسوف و طبيب بزرگ اسلامي را
در عالم علم عمل كرده است. سهرورد زنجان نابغه اي بقرن
ششم هجري در فلسفه تقديم تمدن اسلامي كرد كه نه تنها
ايران و اسلام باو مفتخر است بلكه عالم انساني از داشت
چنين فرزندي سربفلك ساست. شيخ شهاب الدين سهروردي
در حكمه الاشراق خود سر آن دارد كه از فلسفه پارسيان سخن
گويد. او آنجا كه در منطق خود نقل از يونانيان مي كند
بصراحت مي گويد اين قول قول انساني است نه يوناني. با
اين سخن اين فرزند ايراني مي خواهد بگويد آنچنان بهره
از فرهنگ غني پارسي دارم كه اگر قول و نظرم با يوناني ماسبق
موازي مي افتد بحكم ماسبق بان نام يوناني مي دهم. طوس
بقرن پنجم هجري در دامن خود امام محمد غزالي را بجهانيان
عرضه كرد تا مساله راه يابي بقله قاف انساني مطرح است
سالكانرا بي نيازي از رهنمودهاي اين فرزند پرورده شده در
فرهنگ ايراني و هدايت شده با دستورهاي اسلامي نيست.
او روزيكه در تهافت الفلاسفه خود فيلسوفان را بباد نقد گرفت
بخوبي نشان داد كه مايه هاي تربيتي او چگونه راهبر او درين
جدال علمي و حكمي است. امام فخر الدين رازي بقرن ششم
هجري قمري در شرح خود بر " كتاب اشارات " بوعلي سينا
متصدي شكوكي در فلسفه شد كه كسي جز او را يعني كسيكه در
دامان فرهنگ گرانبهاي پارسي پرورش نيافته باشد توان
اينگونه شك آوري و ايستائي در دفاع از شكوك خود نيست.
او در مسائل فلسفي بهمان پايه است كه در دو قرن قبل او
فرزند ديگر ري يعني زكرياي رازي در پزشكي بدان پايه است.
اسلام اين گروه گروه پرورده شده هاي فرهنگ ملي ايرانرا با
رهنمودهاي عالي خود بزير سايه گرفت و بتاريخ انديشه بشري
عرضه كرد و با اين عمل خود گفت چون وحدتي موافق كثره
آيد چنين نتايجي را ببار مي آورد. هندسه اقليدس اگر بهمان
ترجمه ناقص خود بين مسلمانان رايج بود اسلام از هندسه
اندك مايه اي بيش نداشت ذهن وقاد يك ايراني چون نصير
الدين طوسي مي بايست كه با تحرير مجدد خود درين علم
بانجا رود كه اقليدس رفت اگر اين پرورده فرهنگ ملي رهبري اسلامي
نداشت بي شبهه بهمان لنگي بود كه تربيت فرهنگي ايراني
نميداشت. حوزه شيراز باواخر قرن نهم و اوائل دهم ناظر
و سامع بحثهاي فلسفي دشتكي ها و جلال الدين دواني است
اين باحثان عظيم انديشه طرحهايي در انديشه خداشناسي
و بعباره ديگر حكمه ربوبي انداخته اند كه كلام شناس مي داند
چه كرده اند اين نبوغ جز آن نيست كه فرهنگ ملي پيوند اسلامي
خورده و چنين نتايجي ببار آورده است و باز از همين حوزه
بقرن يازدهم هجري نابغه ديگري در فلسفه و حكمه متعالي
متلالا ميشود كه بي شك يكي از درخشانترين ذهني هاي بشريست.
اين فيلسوف فارسي كه از در آميزي فرهنگ ايراني و رهگشا
ئيهاي اسلامي نشاه گرفته است همواره ايراني را مفتخر از
داشتن صدرالدين شيرازي يعني او در برابر بزرگ انديشان
جهاني مي كند. كيست كه در مطاوي اسفار غور كند و باشكارا
مايه هاي ايراني شكل گرفته در قالب اسلامي را نبيند و آنگاه
حسنت بر آن پيغمبر راستين نبرد كه عالما و عامدا دانست
چگونه وحده اسلامي را در كثرات انساني باين زيبايي بياميزد.
آنچه گذشت يك سير بسيار كوتاه از تحقق وحده در
كثره عالم اسلام بود آنهم در يك شاخه از فرآورده هاي ذهني
والا اگر بخواهيم سخن در فرآورده هاي ديگر بريم و آنرا در
فرهنگ ملل تابعه ديگر اسلامي بتحقيق گذاريم بي شبهه
مثنوي هفتاد هفتاد خروار ميشود. اميد است كه اصحاب
نظر برين مقوله تاريخي و فلسفي با ژرفايي خاص نگرش كنند
و بصرف اسلام دوستي آن نكنند كه بزيان اسلام آيد. انشاء الله
باري اين جلد بپايان آمد و در كار خود بر همان ترتيب و
روش رفت كه ساير مجلدات رفته بودند آرزو آنكه كتابدوستانرا
مقبول افتد و بدعا در حق اين مستمند كشد باشد كه آن صد
بلا بگرداند.
بخاتمه واجب است تا از عزيزاني كه باين روزهاي سخت
در چاپ و انتشار اين جلد بجان كوشيده اند شكر خدمتي
شود كه آن خود نيز شكر خالق است. ابتداء از جانب آقاي
عبدالله لك مظاهري مدير كل كتابخانه ملي ايران تشكر ميشود
چه جناب ايشان در راه انتشار و چاپ اين جلد با وجود
هزاران مانع و فقدان هر گونه شرط موافق بي نهايت كوشش
كردند تا توانستند بدين هيئت آنرا تقديم ارباب نظر كنند.
اميد آنكه سعي ايشان ماجور بنزد خالق ومخلوق باشد.
ديگر از كاركنان ساعي چاپخانه " ديااستريپ " تشكر
ميشود چه اين قوم زحمتكش در نهايت بردباري بچاپ و پرداخت
كارهاي آن با هزار مشكل دست يازيدند و بدينگونه بنزد
ارباب ذوق آوردند بي شك جز پاداش الهي بنده اي را قدرت
پاداش آنان نيست. جزاهم الله تعالي خير جزاء.
با پايان اين جلد چنانكه گفتيم مجلدات فهرست نسخ
خطي موجود در كتابخانه ملي ايران تا اين زمان بپايان آمد
گرچه:
در دلم آنست كه گنه كرده ام خود ورقي چند سيه كرده ام
ولي اميد بان كار سازيست كه سيه نامه ها مي بيند و رو
سپيد از نزد خود روان مي كند و باز اميد بدعاي نيازمنديست
كه حاجت خود ازين فهرست برمي گيرد و از روي صدق دعايي
نياز اين فقير مي كند باشد كه با اين زاد در " آنروز حساب و
داد او كمتر شرمساري برد. چه آنروز روزيست كه نه زر زرداران
بكار مي آيد نه زور زورمندان. آنچه چراغ راه است بر فرمان
آن منادي ايمان رفتن است و بس.
ربنا اننا سمعنا مناديا للايمان ان امنوا بربكم فامنا.
ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و توفنامع الابرار
تحرير شد بتهران در سوم ارديبهشت ماه جلالي
1358 هجري شمسي.
سيد عبدالله انوار

فهرست نسخه هاي خطي

نمايه نام كتاب: فهرست اسماء كتب
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
آ
الاداب الدينيه 7 / 1919 / ع 582
آداب الفاضل 340
آداب المتعلمين 3 / 1639 / ع 216
آداب المتعلمين 1668 / ع 248
آداب المسافرين 407
آيات الاحكام 326
آيات الاحكام 382
آيات الاحكام 389
آيات الاحكام 541
آيات باهرات 1771 / ع 348
آيات و دعوات 1722 / ع 310
ا
اباحه جوائز حكام 2 / 1943 / ع 616
الابحاث المفيده 4 / 1946 / ع 630
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
في تحصيل العقيده ابطال بودن حركه 7 / 1889 / ع 535
در مقوله اي از افراد اين مقوله
اثبات امامت علي عليه السلام 1 / 1698 / ع 284
اثبات واجب الوجود الجديده 2 / 1772 / ع 350
اثبات واجب الوجود دشتكي 335
اثبات واجب الوجود دواني 335
الاثني عشريه في المواعظ 1588 / ع 116
اجازه نامه سيد نعمه الله جزايري 207
اجازه نامه علامه حلي 390
اجوبه 2 / 1927 / ع 597
احاديث و اخباري دربيان اخلاق وتصوف 6 / 1615 / ع 161
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
احسن التقويم 134
احكام شرعي 5 / 1919 / ع 581
احكام الفصول 1518 / ع 13
احكام في فصول الاحكام 567
احياء علوم الدين 118
احياء علوم الدين 519
اخبار معر فه الرجال 1944 / ع 622
اختيارات 7 / 1634 / ع 203
اختيار ايام 3 / 1922 / ع 592
اخلاق ناصري 629
اخلاق و حكم 1560 / ع 82
ادعيه 1792 / ع 373
ادعيه و زيارتنامه 1674 / ع 256
اربعين 356
اربعين 4 / 1668 / ع 249
اربعين 1760 / ع 338
ارجوزه در تجويد 2 / 1815 / ع 396
ارجوزه در طهاره 3 / 1945 / ع 624
ارجوزه در كيميا 6 / 1871 / ع 470
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
ارجوزه در مدح علي عليه السلام 1 / 1892 / ع 544
ارجوزه در منطق 4 / 1945 / ع 625
ارجوزه كيميا 4 / 1872 / ع 500
ارشاد الاذهان 1531 / ع 25
الاركان الخمسه 512
الاسئله البهيه مع الاجوبه الجليه 1742 / ع 322
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار 1582 / ع 111
استيفاء 166
الاسرار 1870 / ع 466
اسرار الايات 10 / 1539 / ع 40
اسرار الشهاده 24
اسرار النقاط 1699/ ع 287
الاسعار 6 / 1634 / ع 202
الاسفار عن اصل الاستخاره 1947 / ع 631
اشارات 156
الاشارات الحسنيه في المعارف الحقه الحقيقه 2 / 1901 / ع 557
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
اشكال ترازو 6 / 1889 / ع 535
اصل در معاملات آيا صحه است يا فساد 3 / 1868 / ع 456
اصول فقه 1 / 1538 / ع 31
اصول مذهب شيعه 5 / 1602 / ع 135
اغاني 119
اقتصاد 5 / 1922 / ع 593
اقسام مفارقات 3 / 1776 / ع 359
اقسام واجب 3 / 1538 / ع 32
اقوال عرفا و حكما 4 / 1615 / ع 160
اكر 1 / 1637 / ع 210
اكسير السعاده المهديه 1893 / ع 545
الزام النواصب بامامه علي بن ابيطالب 3 / 1698 / ع 286
الفيه 1 / 1653 / ع 232
الفيه 2 / 1700 / ع 289
الفيه صلوتيه 142
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
امالي 132
امامت 1940 / ع 612
انتصار الشيعه 1513 / ع 10
انتقاد 1766 / ع 344
الانصاف 4 / 1922 / ع 592
انوار 434
انوار التنزيل واسرار التاويل 1684 / ع 267
انوار خلاصه الحساب 1 / 1691 / ع 272
انوار الدرر 11 / 1872 / ع 498
انوار العقول 1629 / ع 191
انوار النعماينه في بيان معرفه التشاه الانسانيه 1574 / ع 104
انوار و اسرار 387
انيس الابرار في مباحث الجنه والنار 2 / 1593 / ع 121
انيس الملوك 1536 / ع 29
اواسط القلائد في الروابط والفرائد 2 / 1562 / ع 85
الايجاز في 9 / 1943 / ع 620
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
الفرائض ايساغوجي 4 / 1700 / ع 290
ايضاح 1537 / ع 30
ايضاح 366
ايضاح 553
ايضاح الرموز ومفتاح الكنوز 1930 / ع 601
ايضاح مافي ابحاث الايساغوجي 4 / 1754 / ع 322
ب
باب حادي عشر 142
بثورات 3 / 1882 / ع 523
بحار الانوار (جلد ثالث ) 1581 / ع 111
بحار الانوار 453
بحار العلوم 1765 / ع 343
بحر الجواهر 1502 / ع 1
بحر الجواهر في حل لغات السائر 1662 / ع 240
بحر العرفان و كنز الايمان 1790 / ع 372
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
بحر اللئالي و كنز الغوالي 588
بداء 4 / 1548 / ع 71
براهين اثبات النفس 4 / 1929 / ع 601
برء الساعه 2 / 1695 / ع 281
برء الساعه 2 / 1882 / ع 523
برد الاكباد في الاعداد 628
برهان 562
برهان اثبات الصانع 9 / 1889 / ع 537
برهان الدعادي 1859 / ع 443
البرهان في اسرار علم الميزان 466
البرهان في اسرار علم الميزان 2 / 1871 / ع 468
بسيط 60
بسيط 393
بغيه الخبير في قانون طلب الاكسير 510
بغيه الطالبين نصحه طريقه المجتهدين 4 / 1598 / ع 130
بلد امين 170
البهجه المرضيه 113
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
بهجه مرضيه 170
بهجه المرضيه 331
بهجه المرضيه 1789 / ع 372
بياض 1609 / ع 147
بياض 1676 / ع 258
بياض 1862 / ع 446
بياض ادعيه وزيارتنامه 1715 / ع 306
بياض دعوات 1966 / ع 646
بياض دعوات 1967 / ع 647
بيست باب در معرفه اسطرلاب 1709 / ع 301
بيست باب در معرفه تقويم 4 / 1602 / ع 134
بيست باب در معرفه تقويم 2 / 1637 / ع 211
بينه 3 / 1615 / ع 159
پ
پاسخ بشبهه قائلين بوحده وجود 12 / 1889 / ع 540
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
پاسخ نامه 54
پند و دعا 40 / 1545 / ع 66
ت
تاج اللغه و صحاح العربيه 314
تاريخ تازي 1569 / ع 97
تاريخ عتبي 217
تاريخ واقدي 1520 / ع 16
تاريخ يميني 217
تاويلات 12 / 1610 / ع 155
التبصره الجليه 2 / 1598 / ع 129
و التذكره الحسابيه في المسائل المهمه الرضاعيه
تبييض الكبريت 475
تجريد 16 / 1872 / ع 502
تجريد العقايد 290
تجريد العقائد 297
تجريد العقائد 298
تحرير الاحكام 621
تحرير اقليدس 1824 / ع 409
تحرير القواعد المنطقيه في شرح رساله الشمسيه 2 / 1546 / ع 68
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
تحرير القواعد المنطقيه في شرح الشمسيه 1736 / ع 318
تحصيل القوانين لاستنباط الاحكام 2 / 1634 / ع 198
تحفه 172
تحفه 631
تحفه الخاقان ومرتبه العنوان 105
تحفه التدبير 468
تحفه الزائر 1948 / ع 632
تحفه شاهي 1 / 1815 / ع 395
تحفه شاهيه 1814 / ع 394
تحفه الطلاب في حل خلاصه الحساب 1 / 1796 / ع 376
التحفه الغرويه 1912 / ع 571
تحفه الطالبين في معرفه اصول الدين 2 / 1603 / ع 138
تحفه المحتاج بشرح المنهاج 1830 / ع 413
تحفه المحتاج 1831 / ع 413
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
بشرح المنهاج تحويل سني المواليد 199
تدابير 166
تدابير صغير 3 / 1616 / ع 166
تدبير الارض 31 / 1871 / ع 487
تذكره 172
التذكره النصيريه 1920 / ع 585
ترجمه تركي تحفه شاهي 2 / 1869 / ع 464
ترجمه خطبه حضرت رضاعليه السلام 6 / 1668 / ع 250
ترجمه محاسن اصفهان 29
تسخير افتاب وزهره 1917 / ع 575
تسليك النفس الي حظيره القدس 5 / 1946 / ع 630
تشريح الافلاك 1 / 1681 / ع 263
تفريح الهموم في علم النجوم 1658 / ع 237
تفسير بعضي كلمات 54
تفسير بيضاوي 267
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
تفسير جلالين 1583 / ع 112
تفسير چند سوره 1561 / ع 83
تفسير سوره اخلاص 3 / 1763 / ع 243
تفسير سوره توحيد 59
تفسير سوره يوسف 3 / 1901 / ع 558
تفسير سور قرآني 1 / 1610 / ع 149
تفسير طبرسي 311
تفسير قل هو الله 2 / 1763 / ع 243
تفسيرهاء 55
تقريرات فقهي 1596 / ع 125
تقسيم و ترمفروضي 2 / 1556 / ع 79
تقويم المحسنين في معرفه الساعات والايام والاسبوع 3 / 1602 / ع 134
و الشهور و السنين
التعريقات في الهيئه 1 / 1619 / ع 172
تعليقات 4 / 1776 / ع 360
تعليقات بر حواشي خفري 3 / 1854 / ع 436
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
تعليقات ملامحسن 2 / 1889 / ع 532
تعليقه بر رساله نفي وجوب عيني صلوه جمعه 2 / 1858 / ع 440
تعليقه بر شرح جامي 1 / 1949 / ع 633
تعليقه برمنهج المقال 2 / 1538 / ع 32
تعيين جهه حركه الفلك 2 / 1881 / ع 520
التلخيص 1591 / ع 118
تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال 1834 / ع 415
تلخيص المحصل 611
تلخيص المفتاح 226
تمرين الطلاب في صناعه الاعراب 113
تنقيح الروائع 1902 / ع 560
تنقيح المكنون من مباحث القانون 1838 / ع 418
توحيد (كتاب الاعتقاد ) 1 / 1897 / ع 548
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
توحيد مفضل 5 / 1691 / ع 275
توحيد واجب الوجود 11 / 1889 / ع 539
توشيح الواقيه بمعان كافيه 170
توضيحات مبرد 1710 / ع 301
توضيح مقامات حريري 1798 / ع 379
تهافت الفلاسفه 350
تهذيب الاحكام 1507 / ع 5
تهذيب الاحكام 1690 / ع 271
تهذيب الاحكام 1724 / ع 311
تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق 2 / 1946 / ع 628
تيسير الفتاوي في تحرير الحاوي 1851 / ع 428
ث
ثلاث مقالات 406
ج
جامع ابن بيطار 280
جامع الاخبار 1544 / ع 44
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
جامع الاسرار و منبع الانوار 1879 / ع 512
جامع العلوم 1617 / ع 169
جمع المسوول و بلوغ المامول 447
جنات الخلد 554
جنات الخلد 562
جنگ 3 / 1526 / ع 22
جنگ 5 / 1539 / ع 37
جنگ 2 / 1540 / ع 41
جنگ 1 / 1572 / ع 100
جنگ 3 / 1572 / ع 102
جنگ 5 / 1572 / ع 103
جنگ 1590 / ع 117
جنگ 1592 / ع 119
جنگ 1 / 1593 / ع 120
جنگ 1605 / ع 142
جنگ 2 / 1607 / ع 144
جنگ 1644 / ع 221
جنگ 2 / 1663 / ع 242
جنگ 1 / 1667 / ع 245
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
جنگ 4 / 1667 / ع 247
جنگ 3 / 1668 / ع 249
جنگ 1708 / ع 299
جنگ 1744 / ع 324
جنگ 1806 / ع 386
جنگ 1822 / ع 406
جنگ 1857 / ع 438
جنگ 1 / 1869 / ع 464
جنگ 3 / 1869 / ع 465
جنگ 32 / 1871 / ع 488
جنگ 1 / 1881 / ع 518
جنگ ادعيه 1743 / ع 323
جنگ اشعار 2 / 1816 / ع 399
جنگ تصوف 1775 / ع 356
جنگ ديني 1606 / ع 143
جنگ شعر 2 / 1622 / ع 177
جنگ عرفاني 2 / 1936 / ع 607
جنگ فلسفي 4 / 1772 / ع 351
جنگ كيميا 2 / 1903 / ع 561
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
جواب علماي ماوراء النهر بوسيله ملامحمد 9 / 1615 / ع 163
جواب نامه اهل مشهد كه عالمان ماوراء النهرنوشته اند 8 / 1615 / ع 163
جواب نامه ميرزا محمد سعيد زوارهء 28 / 1545 / ع 59
جوامع كتاب تحويل سني المواليد 4 / 1636 / ع 200
جواهر القرآن ودرر القران 1552 / ع 74
جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام 1563 / ع 85
جواهر الكلمات في العقود والايقاعات 5 / 1668 / ع 250
جواهر اللغه 1803 / ع 383
جوهر فرد 101
جنه الامان الواقيه وجنه الايمان الباقيه 1553 / ع 75
جنهالخلد 495
الجنه الواقيه والجنه الباقيه 1557 / ع 81
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
چ
چاي نامه 3 / 1607 / ع 145
چند موعظت 5 / 1615 / ع 161
چهل حديث 4 / 1607 / ع 145
چهل حديث 1781 / ع 365
ح
حاشيه آقاجمال خوانساري بر شرح لمعه 145
حاشيه بر الهيات تجريد العقائد 1 / 1854 / ع 434
حاشيه بر الهيات شرح اشارات 5 / 1853 / ع 433
حاشيه بر حاشيه خفري 1 / 1706 / ع 297
حاشيه بر حاشيه خفري 2 / 1706 / ع 298
حاشيه بر حاشيه شرح شمسيه 1805 / ع 385
حاشيه بر حاشيه قديم 1918 / ع 576
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
حاشيه بر شرح اشارات 1762 / ع 340
حاشيه بر شرح الهيات تجريد العقائد 1833 / ع 415
حاشيه بر واجب الوجود 1758 / ع 335
حاشيه تجريد 2 / 1854 / ع 435
حاشيه تجريد العقائد 1650 / ع 228
حاشيه تلخيص المفتاح 1554 / ع 75
حاشيه جواد 69
حاشيه جواد 177
حاشيه حنفيه 350
حاشيه خطائي 1649 / ع 226
حاشيه خفري 226
حاشيه خفري 298
حاشيه خفري بر تجريد العقائد 1701 / ع 290
حاشيه خفري برشرح الهيات تجريد 1551 / ع 74
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
حاشيه خليفه سلطان بر حاشيه خفري 415
حاشيه خليليه 1896 / ع 547
حاشيه شرايع 12
حاشيه شرائع الاسلام 1516 / ع 12
حاشيه شرح جامي 1931 / ع 602
حاشيه شرح شمسيه 1738 / ع 319
حاشيه شرح شمسيه 1739 / ع 320
حاشيه شرح هدايه 1504 / ع 3
حاشيه شريفيه 1694 / ع 279
حاشيه شريفيه 371
حاشيه شمسيه 1669 / ع 251
حاشيه عده 1855 / ع 436
حاشيه علوي 357
حاشيه عماد 320
حاشيه غفور 1675 / ع 257
الحاشيه في الاصول 2 / 1619 / ع 173
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
الحاشيه القديمه الجلاليه علي شرح المطالع 4 / 1858 / ع 441
حاشيه قواعد الاحكام 1825 / ع 409
حاشيه كشاف 1795 / ع 375
حاشيه كشاف 2 / 1929 / ع 600
حاشيه مطول 1813 / ع 393
حاشيه معالم الدين 3 / 1807 / ع 388
حاشيه ملا عبدالله 4 / 1653 / ع 234
حاشيه ملا عبد الله 1673 / ع 256
حاشيه ملا عبدالله 1 / 1700 / ع 289
حاشيه ملا عبدالله 1732 / ع 316
حاشيه ملا عبدالله 1734 / ع 317
حاشيه مير بر شمسيه 1669 / ع 251
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
حاشيه مير بر شمسيه 1787 / ع 371
حاشيه مير بر كشاف زمخشري 1909 / ع 569
حاشيه مير سيد شريف بر تلخيص المفتاح 1554 / ع 76
حاشيه مير فخر الدين حسين استرآبادي 1804 / ع 384
حاوي صغير 428
حبل المتين في مكارم الدين 1856 / ع 437
الحجر 7 / 1616 / ع 169
حجيه ادله اربعه 1 / 1868 / ع 455
حجيه خبر واحد 2 / 1548 / ع 70
حجيه شهره 3 / 1548 / ع 70
حجيه الشهره 9 / 1868 / ع 461
حجيه المفهوم بطريق الاولويه 2 / 1868 / ع 455
حدوث عالم 4 / 1881 / ع 521
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
حديث غمامه 23
حديقه انيقه 191
حرز الاماني و وجه التهاني 425
الحسنيه في اصول الدين والفروع العباديه 6 / 1602 / ع 135
حشر الخلائق 4 / 1853 / ع 432
حكم الالهيه 1 / 1936 / ع 607
حكمه العرشيه 8 / 1539 / ع 39
حكمه عرشيه 215
حل الرموز 5 / 1872 / ع 492
حل تقويم 2 / 1622 / ع 176
حل الطلسم 553
حل مشكلات الاشارات (= شرح اشارات وتنبيهات ) 1784 / ع 368
الحماسه 1579 / ع 109
حواشي متوسط 3 / 1929 / ع 600
الحواشي المفهمه 3 / 1815 / ع 397
حيوه الحيوان 1849 / ع 426
حيوه النفس 3 / 1667 / ع 246
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
خ
خبر واحد وتعادل و تراجيح 4 / 1556 / ع 80
خصال 1578 / ع 109
خطبه 7 / 1545 / ع 48
خطبه غدير 10 / 1615 / ع 158
خلاصه 113
خلاصه الاقوال في معرفه الرجال 1878 / ع 511
خلاصه الحساب 2 / 1526 / ع 22
خلاصه الحساب 2 / 1550 / ع 73
خلاصه الحساب 273
خلاصه الحساب 1731 / ع 315
خلاصه الحساب 1850 / ع 427
خلاصه الوسائل في شرح المسائل 1 / 1603 / ع 138
خلاصه الوصول الي زبده الاصول 1935 / ع 605
خمسه رسائل ( در كيميا) 8 / 1872 / ع 495
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
خمسه مسائل 1 / 1901 / ع 556
الخميس في احوال نفس نفيس 1809 / ع 390
خواص الحروف و سر الطبيعه 24 / 1871 / ع 482
خيارات 2 / 1945 / ع 624
د
دائره عطائيه 389
دجاليه 5 / 1698 / ع 287
در بيان عالم ذر وعالم برزخ ... 11 / 1615 / ع 162
درر الانوار 555
درر الانوار الاحجار ؟ 1891 / ع 542
درر الانوار في اسرار الاحجار 542
الدرر المختوم بالصور 517
الدرر المنثوره في طرق الماثوره 1873 / ع 506
الدر المنثور في شرح صدر ديوان الشذور 2 / 1880 / ع 514
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
در ميان عالم ذز وعالم برزخ 11 / 1615 / ع 162
دروس الشرعيه في الفقه الاماميه 1506 / ع 4
دره البهيه في الفقه و الاصول 247
الدره البيضاء في الصناعه الياقوته الحمراء 555
دره الدرر و تحفه الغرر 7 / 1872 / ع 494
الدره السنيه علي شرح الالفيه 113
الدره الغرويه 526
دره الغواص في اوهام الخواص 1 / 1696 / ع 281
الدره النقيه في علم الصناعه المضيئه 447
دعا 2 / 1545 / ع 46
دعا 5 / 1545 / ع 47
دعا 6 / 1545 / ع 48
دعا 8 / 1545 / ع 49
دعا 9 / 1545 / ع 49
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
دعا 10 / 1545 / ع 50
دعا 11 / 1545 / ع 50
دعا 12 / 1545 / ع 51
دعا 13 / 1545 / ع 51
دعا 14 / 1545 / ع 52
دعا 15 / 1545 / ع 52
دعا 16 / 1545 / ع 53
دعا 17 / 1545 / ع 54
دعا 18 / 1545 / ع 54
دعا 19 / 1545 / ع 55
دعا 23 / 1545 / ع 57
دعا 24 / 1545 / ع 57
دعا 25 / 1545 / ع 58
دعا 26 / 1545 / ع 58
دعا 27 / 1545 / ع 59
دعا 29 / 1545 / ع 60
دعا 30 / 1545 / ع 61
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
دعا 31 / 1545 / ع 61
دعا 32 / 1545 / ع 62
دعا 33 / 1545 / ع 62
دعا 34 / 1545 / ع 63
دعا 35 / 1545 / ع 63
دعا 36 / 1545 / ع 64
دعا 37 / 1545 / ع 64
دعا 38 / 1545 / ع 65
دعا 39 / 1545 / ع 66
دعا توحيد 20 / 1545 / ع 55
دعا و خطبه 4 / 1545 / ع 47
دعا و خطبه 22 / 1545 / ع 56
دمعه 445
الدمعه الساكبهوالمصيبه الراتبه 1861 / ع 445
دوائر العلوم و جداول الرقوم 1575 / ع 105
دوائر و دوالي متحركه 4 / 1628 / ع 188
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
دوازده امام شيخ بهائي 652
ديوان ابن فارض 1926 / ع 596
ديوان ابو تمام 4 / 1807 / ع 389
ديوان ابي العلاء 1747 / ع 326
ديوان الصبابه 1636 / 208
ديوان مجنون قيس 1 / 1526 / ع 21
ديوان منتسب به علي ابن ابيطالب 5 / 1566 / ع 94
ديوان منسوب به سيد سجاد 7 / 1566 / ع 95
ذ
ذخيره 564
ذخيره اسكندريه 1532 / ع 26
ذكر رموز و اشارات در تفسير حضرت صادق 8 / 1943 / ع 619
الذكري الشيعه في احكام الشريعه 1842 / ع 421
الذكري للشيعه 421
ذهبيه 5 / 1603 / ع 140
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
ذهبيه في الطب 522
ذيل رساله موضع النار 6 / 1882 / ع
ر
رائحه الكبير 553
رتبه الحكيم 1 / 1871 / ع 467
رجال 1874 / ع 507
رجال ابوعلي 16
رجال استرآبادي 263
رجال استرآبادي 415
رجال كبير 263
رد ايرادت بر تعليقه ورساله نفي وجوب عيني صلوه 3 / 1858 / ع 441
رد عقائد صوفيان 3 / 1623 / ع 181
الرد علي الكندي 488
رديه علينقي احسائي 5 / 1538 / ع 33
رسائل آقاي بهبهاني 1 / 1921 / ع 587
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
رسائل خراجيه 3 / 1889 / ع 533
رسائل مجربطي 1 / 1872 / ع 490
رسائل ملاعلي اكبر قزويني 1783 / ع 367
رساله ابيض 475
رساله اثبات قديم 349
رساله اثبات واجب 1 / 1763 / ع 341
رساله اثبات واجب الوجود 1 / 1772 / ع 349
رساله اخبار و اجماع 1 / 1889 / ع 531
رساله اخلاق 1680 / ع 262
رساله استصحاب 11 / 1868 / ع 463
رساله ارسطاطاليس 553
رساله اسفيدروس الي اقلادوس 26 / 1871 / ع 484
رساله اغاثاذيمون 553
رساله اغذيه المرضي 3 / 1671 / ع 254
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
رساله امكان 2 / 1939 / ع 612
الرساله الامويه 5 / 1871 / ع 470
رساله البحريه 21 / 1871 / ع 480
رساله بهداشت 4 / 1603 / ع 140
رساله بيون برهمني 553
رساله بيون هندي 2 / 1898 / ع 550
رساله تقدم "شياع " بر " يد " 1 / 1943 / ع 615
رساله توحيد 2 / 1691 / ع 273
رساله توحيديه 6 / 1945 / ع 626
رساله جاماسب حكيم 3 / 1871 / ع 469
رساله جامي 3 / 1610 / ع 150
رساله جبر و اختيار 6 / 1858 / ع 442
رساله جعفريه 142
رساله جوابيه 7 / 1772 / ع 353
رساله جهاديه 386
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
رساله چاي 145
رساله حجر 552
رساله حقايق الاستشهاد 18 / 1871 / ع 478
رساله حقيقت ومجاز 2 / 1921 / ع
رساله حلال بين و حرام بين و شبهات 6 / 1868 / ع 459
رساله حنفيه 2 / 1772 / ع 350
رساله خالد 29 / 1871 / ع 486
رساله خالد بن يزيد 28 / 1871 / ع 485
رساله خراجيه 1906 / ع 566
رساله خلاصه هذاالفن 19 / 1871 / ع 479
رساله خلود كافران درجهنم 4 / 1539 / ع 36
رساله در اخبار و اجتهاد 8 / 1868 / ع 461
رساله در اصول فقه 1638 / ع 213
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
رساله در اصول مذهب 5 / 1901 / ع 559
رساله در تحقيق قياس 2 / 1904 / ع 563
رساله در حدوث عالم 2 / 1539 / ع 35
رساله در طب 1 / 1608 / ع 146
رساله در عرفان 10 / 1610 / ع 153
رساله در عرفان 10 / 1610 / ع 154
رساله در علم باريتعالي 3 / 1539 / ع 36
رساله در علم 8 / 1691 / ع 277
رساله در علم رمل 124
رساله در فقه 1 / 1954 / ع 638
رساله در فلسفه 1942 / ع 614
رساله در قبله 4 / 1943 / ع 617
رساله در كلام 3 / 1946 / ع 629
رساله در معما 4 / 1815 / ع 397
رساله در منقبت عباس ميرزا 2 / 1577 / ع 108
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
رساله در موسيقي 4 / 1651 / ع 229
رساله در هند باء 4 / 1882 / ع 524
رساله دو مساله فقهي 3 / 1943 / ع 616
رساله ذهبيه 1 / 1882 / ع 522
رساله رجاليه 4 / 1904 / ع 565
رساله رضاعيه 1 / 1598 / ع 128
رساله رضاعيه 3 / 1598 / ع 129
رساله رمز الحكما 22 / 1871 / ع 481
رساله رمليه 1 / 1595 / ع 124
رساله رمليه 287
رساله زوراء 5 / 1772 / ع 351
رساله سالم في الميزان 9 / 1871 / ع 472
رساله سرخاي خان 1597 / ع 126
رساله سرخفي حديث غمامه 1604 / ع 141
رساله سلوك 55
رساله شرط ضمن العقد 5 / 1921 / ع 590
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
الرساله الشرفيه 1 / 1556 / ع 78
رساله شكيات و سهويات 2 / 1922 / ع 591
الرساله الشمسيه في الاصول الحسابيه 1 / 1951 / ع 635
الرساله الشمسيه في القواعد الحسابيه 635
رساله شيخ مفيد 475
رساله صاحبك 478
رساله صافي 553
رساله صحه عباده جاهل 4 / 1868 / ع 457
رساله صلوتيه 2 / 1522 / ع 18
رساله صلوتيه 2 / 1700 / ع 289
رساله ضمير 554
رساله الطاسه في معرفه القبله 2 / 1510 / ع 8
رساله طبريه بالاجوبه الجليه 10 / 1943 / ع 620
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
رساله عصيريه 463
رساله عقاب 448
رساله عمامه الحكماء 27 / 1871 / ع 485
رساله فخريه 142
رساله في اثبات الواجب 5 / 1858 / ع 442
رساله في تلخيص العقائد 6 / 1539 / ع 37
رساله في القضاء والقدر 1 / 1539 / ع 34
رساله في فضل الاشجار 12 / 1871 / ع 474
رساله القول الاشبه في حديث من عرف نفسه فقدعرف ربه 3 / 1936 / ع 608
رساله كلاميه 6 / 1691 / ع 276
رساله مائالورقي 10 / 1871 / ع 472
رساله محي الدين 5 / 1610 / ع 151
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
رساله محي الدين 6 / 1610 / ع 152
رساله مختصر درعلم اصول 5 / 1945 / ع 625
رساله مساله بن وضاح بن احمد مجريطي 30 / 1871 / ع 487
رساله معما 3 / 1703 / ع 293
رساله مقداريه 253
رساله منسوب بامام جعفر صادق 447
رساله منسوب بامام جعفر صادق 4 / 1872 / ع 492
رساله مولدات 1767 / ع 345
الرساله المهديه في وجوب اتباع مذهب الاماميه 11 / 1919 / ع 584
رساله ميزان 8 / 1871 / ع 471
رساله ميزان العمل 1 / 1618 / ع 171
رساله نجم الدين 2 / 1610 / ع 149
رساله نجوم 1 / 1672 / ع 255
رساله نفي وجوب صلوه الجمعه 1 / 1858 / ع 439
رساله هرمس 553
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
رساله هرمس و بطرس الي جحمي 25 / 1871 / ع 483
رساله وجوديه 1 / 1820 / ع 402
رساله وقوع حركه درآن 5 / 1889 / ع 534
رشاد 1 / 1745 / ع 325
رشح الحساب في شرح نظم الحساب 1547 / ع 68
الرقيه النوريه 1 / 1864 / ع 449
روض 412
روض الذهب و غايه الوان الطلب 470
الروض الرياجين 117
الروض الفائق في المواعظ والرقائق 1841 / ع 420
روض الفتيق الفائق ومونس الكئيب العاشق 4 / 1572 / ع 102
الروضه الاحباب في سير النبي والال والاحباب 1567 / ع 96
الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه 1752 / ع 329
رياض 553
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
ز
زاد المعاد 1963 / ع 644
زاد المعاد 1965 / ع 645
زاد المعاد 1971 / ع 651
زبده الاسرار في الحكمه 620
زبده الاصول 70
زبده الاصول 1 / 1550 / ع 72
زبده الاصول 170
زبده الاصول 2 / 1807 / ع 388
زبده الطب 1525 / ع 20
زبده المختصر 18 / 1872 / ع 503
زواهر الحكم لزهور نجومها في غياهب الظلم 1899 / ع 551
زيادات نقد محصل 1 / 1939 / ع 611
زيج علي اصول رصد الجديد السمرقنديه 1826 / ع 410
س
سرائر الاسرار 12 / 1634 / ع 206
سر الاسرار 465
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
سر الاسرار 17 / 1871 / ع 477
سر الاسرار 33 / 1871 / ع 488
سر الاسرار 552
سر الاسرار 562
سراج المنير 407
سر الساروسر الاسرار 17 / 1872 / ع 502
سر الله المصون في علم المكنون 562
سرور المومنين 1 / 1663 / ع 241
سفينه النجاه 1 / 1853 / ع 430
سلسله الذهب 622
السلم المنورق 170
سلوه الغريب و اسوه الاريب 1666 / ع 244
سنابرق في شرح البارق من الشرق 1534 / ع 28
سوال و جواب فقهي 1844 / ع 422
سوره بلغ 49
سوره بهاج 52
سوره تنزيل 50
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
سوره ظهور 49
سوره قيامه 51
سوره منذرين 52
سوره ورقه 51
سوره وصي 51
سيد دينك 2 / 1711 / ع 303
سي فصل 4 / 1691 / ع 275
سيوطي ( = البهجه المرضيه ) 372
ش
شافي 530
شافيه 295
شبهه جذر اصم 8 / 1889 / ع 536
شبهه حسن و قبح 5 / 1868 / ع 458
شبهه قائلان بوحده وجوه 10 / 1889 / ع 538
شذور الذهب 493
شذور الذهب 514
شرائع 12
شرائع الاحكام 324
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام 1755 / ع 333
شرائع الاسلام في معرفه الحلال والحرام 1632 / ع 195
شرح آداب البحث وطرق المناظره 2 / 1761 / ع 340
شرح احكام 1683 / ع 267
شرح اربع مقالات في القضاء بالنجوم علي الحوادث 1 / 1628 / ع 185
شرح اربعين 1523 / ع 19
شرح اشارات 1633 / ع 196
شرح اشارات و تنبيهات 1895 / ع 547
شرح اصل 1737 / ع 319
شرح اصول كافي 1626 / ع 183
شرح اقاويل بطليموس 314
شرح انموذج 2 / 1754 / ع 332
شرح ايساغوجي 332
شرح باب حادي عشر 322
شرح تائيه ابن فارض 1 / 1566 / ع 88
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
شرح تجريد الاعتقاد 1753 / ع 330
شرح تجريد العقائد 330
شرح تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه 12 / 1943 / ع 621
شرح تصريف 1733 / ع 317
شرح تصريف 2 / 1745 / ع 325
شرح تصريف ابن حاجب 1768 / ع 346
شرح توحيد 2 / 1892 / ع 544
شرح جامي 233
شرح جامي 595
شرح جديد 330
شرح جواد 278
شرح جواد 296
شرح چغميني 242
شرح حديث غمامه 1934 / ع 604
شرح حكمه العين 1811 / ع 392
شرح خلاصه الحساب 1693 / ع 278
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
شرح خلاصه الحساب 1705 / ع 296
شرح دستور معماي نيشابوري 293
شرح دعاي سمات 4 / 1901 / ع 558
شرح دلوك الشمس 1 / 1796 / ع 377
شرح دوازده امام 1613 / ع 157
شرح ديوان حضرت سجاد 1837 / ع 417
شرح ديوان علقمه تميمي 4 / 1566 / ع 93
شرح ديوان نابغه ذبياني 3 / 1566 / ع 91
شرح رساله روزاء 6 / 1772 / ع 352
شرح رساله ميرحسين نيشابوري 293
شرح ركني 2 / 1703 / ع 293
شرح زياره جامعه كبيره 1 / 1519 / ع 15
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
شرح سبعه معلقه 1 / 1816 / ع 399
شرح سديدي 1687 / ع 269
شرح شافيه 346
شرح شرعه الاسلام 1865 / ع 451
شرح شمسيه 68
شرح شواهد شعري سيوطي 1 / 1754 / ع 331
شرح شواهد مغني 1576 / ع 106
شرح صحيفه سجاديه 1543 / ع 43
شرح الصغري 1785 / ع 369
شرح طوالع الانوار 1505 / ع 4
شرح عرشيه 1685 / ع 268
شرح عضدي 436
شرح عوامل جرجاني 1645 / ع 222
شرح قانون 1756 / ع 333
شرح قسطاس 173
شرح قصائد امروء القيس 2 / 1566 / ع 88
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
شرح قصيده ابو الاصبع عبد العزيز... 555
شرح قصيده برده 2 / 1776 / ع 356
شرح قصيده خمريه 23 / 1871 / ع 482
شرح قصيده دعبل خزاعي 1 / 1540 / ع 41
شرح قصيده ذكر ساعه 1 / 1545 / ع 45
شرح القواعد 142
شرح كافيه 5 / 1759 / ع 338
شرح الكافيه 2 / 1949 / ع 633
شرح كتاب تاج الدين احمد 1923 / ع 594
شرح كتاب توحيد 1933 / ع 604
شرح كتاب الحماسه 1961 / ع 642
شرح كتاب السبعه الموازينيه في تركيب الاجساد و الاكسير 5 / 1616/ ع 168
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
شرح گيپائي 338
شرح گيپائي 633
شرح لب الالباب في علم الاعراب 1818 / ع 400
شرح لمعه 143
شرح لمعه 329
شرح مجسطي 1654 / ع 234
شرح مجسطي 1791 / ع 373
شرح مختصر 600
شرح مختصر منتهي الوصول والامل في علمي الاصول والجدل 1907 / ع 567
شرح مدخل منظوم 3 / 1682 / ع 266
شرح مقالات اربع 1729 / ع 314
شرح مكاتيب 2 / 1696 / ع 282
شرح المكتسب في زراعه الذهب 1 / 1903 / ع 561
شرح مطالع الانوار 1542 / ع 42
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
شرح مفتاح الفلاح ومصباح النجاح 2 / 1647 / ع 225
شرح مقالات بطليموس 158
شرح مقامات حريري 30
شرح مقصوره ابن دريد 1558 / ع 81
شرح ملاميرزا خان برمحاكمات 1677 / ع 260
شرح الملخص في الهيئه 1664 / ع 242
شرح ملخص في الهيئه 1780 / ع 365
شرح الملخص في الهيئه 1 / 1929 / ع 599
شرح منظومه حكمه 224
شرح ميرسيد شريف بر كافيه 633
شرح نهج البلاغه 11
شرح وداع جامعه كبيره 2 / 1519 / ع 15
شرح الوقايه 377
شرح هدايه 1652 / ع 231
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
شرح هدايه 1 / 1761 / ع 339
شرح هدايه 1938 / ع 610
شرح هدايه 1952 / ع 637
شرح هدايه آخوند 1541 / ع 42
شرح هدايه ميبدي 384
شرح هندي بركافيه 1750 / ع 328
شرعه الاسلام 451
شروح الفيه ابن مالك 1584 / ع 113
شروح روض 1829 / ع 412
شريفيه 170
شش مساله حساب 2 / 1951 / ع 635
شطرنج نامه 6 / 1628 / ع 189
شفا 1757 / ع 334
شفا 5 / 1776 / ع 361
شفا ( الهيات ) 1810 / ع 391
شمس الشموس 516
شمس المعارف 465
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
شمس المعارف و لطائف العوارف 1508 / ع 5
الشمس المنير في تحقيق الاكسير 510
شناخت حجر 9 / 1872 / ع 496
شناخت حجر 12 / 1872 / ع 498
شناخت صنعه 20 / 1872 / ع 505
شوارق 434
شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام 1501 / ع 1
الشوارق اللاميه و السحاب الساطعه 9 / 1539 / ع 39
الشواهد الربوبيه 3 / 1881 / ع 521
الشواهد علي الحجر 476
ص
الصحائف في الكلام 508
صحاح اللغه 1728 / ع 314
صحت نسب معاندين 10 / 1615 / ع 164
صحيفه اخوان الصفا ( جلد ثاني ) 1786 / ع 370
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
صحيفه سجاديه 1679 / ع 261
صحيفه سجاديه 1717 / ع 307
صحيفه سجاديه 1751 / ع 329
صد كلمه امير المومنين علي عليه السلام 354
صراح الارواح 2 / 1602 / ع 133
صرف منظوم 2 / 1704 / ع 296
صغري 3 / 1759 / ع 337
صغري 369
صغري ( حيوه الحيوان ) 426
صمديه 1730 / ع 315
الصمديه 1600 / ع 131
الصمديه 1 / 1602 / ع 133
صناعيه 488
صيغ العقود 1 / 1622 / ع 176
صيغ العقود و الايقاعات 250
صيغ العقود والايقاعات 2 / 1954 / ع 639
ض
ضوابط الاصول 1524 / ع 19
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
ضوابط الاصول 1566 / ع 86
الضوابط المنطقيه 1 / 1759 / ع 336
ط
طالع بيني 5 / 1637 / ع 212
طب جديد 1 / 1709 / ع 300
طب الرضا 140
طب الرضا 522
طب كيمياوي 300
طريقه الحقيقه 7 / 1539 / ع 38
طريقه محمديه و سيره احمديه 1937 / ع 609
طوالع الانوار 452
طوالع الانوار من مطالع الانظار 3 / 1951 / ع 636
ع
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات 1827 / ع 411
عدالت 8 / 1945 / ع 627
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
عده الداعي و نجاح الساعي 1 / 1668 / ع 248
عده الداعي و نجاح الساعي 1941 / ع 613
عرشيه 2 / 1639 / ع 217
عشره كامله 434
عقائد العوام و الخواص 518
علاج الارواح 1 / 1623 / ع 179
علاج الامراض 1 / 1671 / ع 253
علاج امراض اسب 256
عمل ساعات آبي 3 / 1628 / ع 187
عمده الطالب في نسب آل ابيطالب 1641 / ع 218
العنايه الالهيه في شرح الدره الغرويه 1883 / ع 526
العنايه الالهيه في شرح الدره الغرويه 1884 / ع 527
العنايه الالهيه في شرح الدره العرويه 1885 / ع 527
العنايه الالهيه في شرح الدره الغرويه 1886 / ع 528
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
عوارف المعارف 631
عين اليقين في اصول الدين 1 / 1807 / ع 387
عيون اخبارالرضا 1630 / ع 192
عيون اخبارالرضا 1635 / ع 207
عيون اخبارالرضا 1828 / ع 411
عيون الانبائفي طبقات الاطباء 1631 / ع 193
عيون الحساب 1740 / ع 321
عيون المسائل ونتايج العلوم 2 / 1776 / ع 359
العيون و المجالس 1 / 1927 / ع 597
غ
غايه المامول في شرح زبده الاصول 1 / 1548 / ع 69
غايه المامول في شرح زبده الاصول 1549 / ع 71
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
غايه المامول في شرح زبدهالاصول 3 / 1622 / ع 177
غايه المرام في شرح تهذيب الاحكام 104
غرر الحكم ودرر الكلم 1845 / ع 423
غرر الفرائد (با شرح ) 1 / 1647 / ع 224
غرر الفوائد ودرر القلائد 1601 / ع 132
غريب المقامات 1599 / ع 131
غنيه الاديب في شرح مغني اللبيب 1625 / ع 182
غنيه المعاد في شرح ارشاد 1839 / ع 419
غيث الادب المسجم في شرح لاميه العجم 1611 / ع 155
ف
فائده عظيمه 3 / 1873 / ع 491
الفائق في الحديث 1852 / ع 428
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
فتح قريب 183
الفتح في التداوي لجميع الامراض والشكاوي 1656 / ع 236
فتح المبين 356
فتوحات غيبيه 11 / 1871 / ع 473
فتوحات غيبيه 476
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1846 / ع 424
فروق اللغه 4 / 1538 / ع 33
فسوه الفصيل 1 / 1711 / ع 303
فصوص 1 / 1776 / ع 358
فقه 1555 / ع 76
فقهيه مستطرفه 170
فوائد 1764 / ع 343
فوائد 3 / 1921 / ع 588
فوائد ازدواج 4 / 1623 / ع 181
الفوائد الاصوليه 4 / 1921 / ع 589
الفوائد الحائريه 1 / 1904 / ع 562
الفوائد الصمديه 133
الفوائد الصمديه 1600 / ع 131
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
الفوائد الصمديه 3 / 1754 / ع 323
الفوائد الضيائيه 257
الفوائد الضيائيه 1925 / ع 595
فوائد القلائد في مختصر شرح الشواهد 369
فوائد من كتاب المدخل في الموسيقي 2 / 1651 / ع 228
فوائد من مهمات الاصول 588
الفواصل من السبعين 554
فهرست ابواب تهذيب الاحكام 7 / 1868 / ع 460
الفهم الثاقب الي الفهم المراقب 553
ق
قاعده يد 9 / 1919 / ع 583
قافيه في نظم الشافيه 170
قاموس 23
قاموس المحيط والقابوس الوسيط 1565 / ع 87
القاموس المحيط والقابو س الوسيط 1727 / ع 313
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
القاموس المحيط والقابوس الوسيط 1587 / ع 115
القاموس المحيط والقابوس الوسيط 1956 / ع 639
قانونچه 2 / 1608 / ع 147
قبله اهل خراسان 11 / 1943 / ع 621
قرابادين 1712 / ع 304
قرآن مجيد 1643 / ع 220
قرآن مجيد 1648 / ع 225
قرآن مجيد 1713 / ع 304
قرآن مجيد 1714 / ع 305
قرآن مجيد 1718 / ع 308
قرآن مجيد 1719 / ع 308
قرآن مجيد 1720 / ع 309
قرآن مجيد 1721 / ع 309
قرآن مجيد 1823 / ع 408
قرآن مجيد 1955 / ع 639
قرآن مجيد 1957 / ع 640
قرآن مجيد 1958 / ع 641
قرآن مجيد 1964 / ع 644
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
قرآن مجيد 1968 / ع 648
قرآن مجيد 1969 / ع 649
قرآن مجيد 1970 / ع 650
قرآن مجيد 1972 / ع 651
قرآن مجيد 1973 / ع 652
قرآن مجيد 1974 / ع 652
قصائد عربي 7 / 1691 / ع 277
قصائد نبويه 1 / 1774 / ع 355
قصائد و اشعار مصنوع 1 / 1703 / ع 292
قصيده برده 423
قصيده برده 1975 / ع 653
قصيده تميميه 447
قصيده جلحلونيه 6 / 1566 / ع 95
قصيده خوليه 19 / 1872 / 504
قصيده شاطبيه 425
قصيده عبد العزيز بن تمام 447
قصيده مراكشي 494
قضا و قدر 9 / 1610 / ع 153
القلم المكتسب في زراعه الذهب 510
القلم المكتسب في زراعه الذهب 516
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
قمر الاقمار في كشف الاسرار 3 / 1880 / ع 515
قمر الاقمار و سر الاسرار 4 / 1871 / ع 469
قنديل الخيال 407
قواعد الاحكام في معرفه الحلال و الحرام 409
قواعد الاحكام في معرفه الحلال والحرام 1832 / ع 414
قواعد العقائد 2 / 1698 / ع 285
القوانين المحكمه 1586 / ع 115
القوانين المحكمه 324
القوانين المحكمه 571
ك
كافي ( فروع ) 1512 / ع 9
كافي ( روضه ) 1573 / ع 104
كافي 1797 / ع 378
الكافي في الموسيقي 1 / 1651 / ع 228
كافيه 328
كافيه 1 / 1908 / ع 568
كافيه 2 / 1653 / ع 233
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
كافيه البديعيه 1910 / ع 570
كبري 3 / 1653 / ع 233
كبري 2 / 1759 / ع 336
كبري ( حيوه الحيوان ) 426
كتاب آداب العشره وذكر الصحبه والاخره 4 / 1936 / ع 608
كتاب اتحاد 465
كتاب الاثني عشر 488
كتاب اجساد 562
كتاب اوقليدس في الجزء التاليفي من الموسيقي 3 / 1651 / ع 229
كتاب بسمله 146
كتاب تحرير 570
كتاب التحصيل 204
كتاب جالينوس في البحران 1821 / ع 406
كتاب الجامع 1 / 1898 / ع 550
كتاب الحق القمري 5 / 1628 / ع 188
كلمات خالد 4 / 1616 / ع 167
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
كتاب الخرايج و الجرايح 1642 / ع 219
كتاب در طب 1748 / ع 327
كتاب دعا 1646 / ع 223
كتاب الدلائل 10 / 1634 / ع 205
كتاب ذهب 562
كتاب الرجعه 2 / 1897 / ع 549
كتاب الرحمه الكبير 552
كتاب روضه 169
كتاب الزهد 2 / 1867 / ع 454
كتاب السبر 499
كتاب الصافي 448
كتاب الصرف 448
كتاب الفلكيه 2 / 1595 / ع 125
كتاب القواعد 113
كتاب المحيط 1627 / ع 184
كتاب المدخل 204
كتاب المرغوب 1894 / ع 546
كتاب المعارف في شرح الصحائف 1875 / ع 508
كتاب المعاني في احكام النجوم 9 / 1634 / ع 204
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
كتاب الملك 6 / 1616 / ع 168
كتاب الملك 447
كتاب الملك 552
كتاب الملك في تدبير الملوك 13 / 1871 / ع 475
كتاب المنفعه 552
كتاب الموازين 6 / 1871 / ع 477
كتاب النافع 371
كتاب نفس 169
كتاب نواميس 487
كتاب الواضح في فك الرموز و الفاضح في هتك الكنوز 552
كتاب الوصول 476
كتاب الوصول في معرفه الاركان و الاصول 2 / 1616 / ع 166
كشاف 1589 / ع 117
كشاف 1836 / ع 417
كشاف 600
كشف آلايات 1670 / ع 252
كشف الاسرار في شرح الاستبصار 104
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
كشف الستور في شرح صدر ديوان الشذور 515
كشكول ميبدي 1571 / ع 99
كشكول 171
كفايه الاثر في المنصوص علي الائمه الاثني عشر 1 / 1867 / ع 453
كلمات قصار 1773 / ع 354
كنز الحساب 278
كنز الحساب 296
كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين 1876 / ع 509
كنز العرفان في فقه القرآن 1697 / ع 283
كنز العرفان في فقه القرآن 1746 / ع 326
كنز العرفان في علوم القرآن 1808 / ع 389
كنز العرفان في فقه القرآن 1890 / ع 541
كنز المسافر 1702 / ع 291
كنز المعاني في شرح حرز الاماني 1848 / ع 425
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
الكواكب الدريه في مدح سيد البريه 423
كيفيه سريان نور وجود الحق في الموجودات 3 / 1853 / ع 431
كيميا (عمل اول ) 2 / 1872 / ع 490
كيمياء السعاده في ابطال كيمياء العاده 448
ل
لالي 1 / 1639 / ع 214
لب الالباب في علم الاعراب 1800 / ع 381
لب الانساب 223
لوامع الاسرار في شرح مطالع الانوار 1924 / ع 595
لوايح 11 / 1610 / ع 155
م
ماده الحيوه المرموزه في الصنعه الالاهيه 15 / 1872 / ع 501
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
مالايسع الطبيب جهله 280
مبادي الوصول الي علم الاصول 1678 / ع 261
المبدء و المعاد 5 / 1639 / ع 217
متفرقات منقوله عن كتب متفرقه 13 / 1889 / ع 541
المثل السائر في ادب ... 1962 / ع 643
مجالس وعظ 1817 / ع 400
مجربات ابن زهره 2 / 1820 / ع 404
المجله في الموسيقي 4 / 1651 / ع 229
مجمع الاخبار 1594 / ع 123
مجمع البحرين ومطلع النيرين 1 / 1562 / ع 84
مجمع البحرين ومطلع النيرين 1624 / ع 182
مجمع البحرين ومطلع النيرين 1655 / ع 235
مجمع البحرين ومطلع النيرين 1686 / ع 269
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
مجمع البيان 1793 / ع 374
مجمع البيان في تفسير القرآن 1722 / ع 311
مجمع الرسائل 1863 / ع 447
مجمع الرسائل 14 / 1871 / ع 475
مجمع الرسائل 10 / 1872 / ع 496
مجمع الرسائل 1900 / ع 552
مجمع السرور و مطلع الشموس والبدور... 601
مجمع القواعد 1 / 1546 / ع 67
مجمع المنافع البدنيه 1 / 1695 / ع 280
مجموعه 1510 / ع 7
مجموعه 1519 / ع 14
مجموعه 1522 / ع 17
مجموعه 1526 / ع 21
مجموعه 1538 / ع 31
مجموعه 1539 / ع 34
مجموعه 1540 / ع 40
مجموعه 1545 / ع 45
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
مجموعه 1546 / ع 65
مجموعه 1548 / ع 69
مجموعه 1550 / ع 72
مجموعه 1556 / ع 77
مجموعه 1562 / ع 84
مجموعه 1566 / ع 87
مجموعه 1572 / ع 100
مجموعه 1577 / ع 107
مجموعه 1593 / ع 120
مجموعه 1595 / ع 124
مجموعه 1598 / ع 127
مجموعه 1602 / ع 132
مجموعه 1603 / ع 137
مجموعه 1607 / ع 144
مجموعه 1608 / ع 146
مجموعه 1610 / ع 148
مجموعه 1615 / ع 158
مجموعه 1616 / ع 165
مجموعه 1618 / ع 170
مجموعه 1622 / ع 175
مجموعه 1623 / ع 178
مجموعه 1628 / ع 185
مجموعه 1634 / ع 197
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
مجموعه 1637 / ع 209
مجموعه 1639 / ع 214
مجموعه 1647 / ع 223
مجموعه 1651 / ع 227
مجموعه 1653 / ع 232
مجموعه 1663 / ع 241
مجموعه 1667 / ع 244
مجموعه 1668 / ع 247
مجموعه 1671 / ع 252
مجموعه 1672 / ع 254
مجموعه 1681 / ع 263
مجموعه 1682 / ع 264
مجموعه 1691 / ع 272
مجموعه 1695 / ع 280
مجموعه 1696 / ع 281
مجموعه 1698 / ع 283
مجموعه 1700 / ع 288
مجموعه 1703 / ع 292
مجموعه 1704 / ع 295
مجموعه 1709 / ع 300
مجموعه 1711 / ع 302
مجموعه 1745 / ع 324
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
مجموعه 1754 / ع 331
مجموعه 1759 / ع 335
مجموعه 1761 / ع 339
مجموعه 1763 / ع 341
مجموعه 1772 / ع 349
مجموعه 1774 / ع 354
مجموعه 1776 / ع 357
مجموعه 1796 / ع 376
مجموعه 1807 / ع 387
مجموعه 1815 / ع 395
مجموعه 1816 / ع 398
مجموعه 1820 / ع 402
مجموعه 1853 / ع 429
مجموعه 1854 / ع 434
مجموعه 1858 / ع 439
مجموعه 1864 / ع 448
مجموعه 1867 / ع 452
مجموعه 1868 / ع 454
مجموعه 1869 / ع 463
مجموعه 1871 / ع 467
مجموعه 1872 / ع 489
مجموعه 1880 / ع 513
مجموعه 1881 / ع 517
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
مجموعه 1882 / ع 522
مجموعه 1889 / ع 531
مجموعه 1892 / ع 543
مجموعه 1897 / ع 548
مجموعه 1898 / ع 549
مجموعه 1901 / ع 556
مجموعه 1903 / ع 560
مجموعه 1904 / ع 562
مجموعه 1908 / ع 568
مجموعه 1919 / ع 577
مجموعه 1921 / ع 586
مجموعه 1922 / ع 590
مجموعه 1927 / ع 596
مجموعه 1929 / ع 599
مجموعه 1936 / ع 606
مجموعه 1939 / ع 610
مجموعه 1943 / ع 615
مجموعه 1945 / ع 623
مجموعه 1946 / ع 627
مجموعه 1949 / ع 632
مجموعه 1951 / ع 634
مجموعه 1954 / ع 638
مجموعه في الامثال والاشعار 3 / 1696 / ع 283
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
محاسبه نفس لوامه 1932 / ع 60
محاسن اصفهان 1535 / ع 29
محاكمات 260
محاكمات بين شرحي الاشارات 1612 / ع 156
محبوب القلوب 1665 / ع 243
محجه البيضاء في تهذيب الاحياء 137
المحيط في اللغه 184
المحيطيه 8 / 1628 / ع 190
مختار 4 / 1759 / ع 337
مختارات 554
مختارات الكشكول 2 / 1618 / ع 171
مختار برد الاكبادفي الاعداد 1 / 1946 / ع 628
مختار من مزارع الصنعه 1 / 1616 / ع 165
مختصر ابن حاجب 436
مختصر الاصول 279
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
مختصر الاصول 574
مختصر الرجال 1860 / ع 444
مختصر المعاني 226
مختصر المنتهي 567
مختصر نافع 142
المختصر النافع 1788 / ع 371
المختصر النافع 1950 / ع 634
المختصر النافع 1959 / ع 641
مختصر الوقايه 1802 / ع 384
مدخل الي علم احكام النجوم 1794 / ع 375
المدخل في الموسيقي 228
مدخل منظوم در علم نجوم 266
مراحل السالكين 2 / 1615 / ع 159
مراه العارفين 7 / 1610 / ع 152
مرآت العجائب 20 / 1871 / ع 480
مراتع الغزلان في وصف الحسان من الغلمان 1529 / ع 24
مراسله شيخ احمد غزالي به عين القضاه همداني 7 / 1615 / ع 162
المراصد و المقاصد 2 / 1628 / ع 187
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
المزاجات 5 / 1634 / ع 201
مزارع الصنعه 165
مسائل 3 / 1593 / ع 122
مسائل خالد 7 / 1871 / ع 471
مسائل الشرعيه 7 / 1602 / ع 136
المسائل في معرفه الاركان الخمسه الاصوليه 138
مسار الشيعه 7 / 1943 / ع 619
مسالك الافهام 1960 / ع 642
مسكن الفواد عند فقد الاحبه والاولاد 1503 / ع 2
مشاعر 1 / 1607 / ع 144
مشاعر 1614 / ع 157 مشاعر 4 / 1639 / ع 216
مشاعر 2 / 1681 / ع 264
مشاعر 1769 / ع 347
مشكلات العلوم 1692 / ع 278
مصبايع الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام 1905 / ع 565
مصابيح الهدايه في شرح البدايه 1840 / ع 420
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
مصباح السالكين 1514 / ع 11
مصباح المبتدي وهدايه المقتدي 10 / 1919 / ع 584
المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير 1568 / ع 97
مصباح الهدايه 155
مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه 88
مطالع الانظار في شرح طوالع الانوار 1866 / ع 452
مطالع الانوار 441
مطالع البدور في شرح صدر ديوان الشذور 515
مطلع الدقائق 4 / 1703 / ع 294
مطول 1661 / ع 239
معاد جسماني 2 / 1853 / ع 431
معارج الاصول 1887 / ع 529
معارف 1527 / ع 22
معارف الايمان 2 / 1864 / ع 450
معالم اصول الدين 1749 / ع 328
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
معاني الاخبار 11
معاني الاخبار 37
معاني الاخبار المرويه من سادات الابرار 1515 / ع 11
معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص 1657 / ع 237
معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص 1659 / ع 238
معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص 1911 / ع 571
معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص 1914 / ع 573
معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص 1915 / ع 574
معتصم الشيعه 532
معجز الكتاب و محرز الاداب 1640 / ع 217
المجم ما استعجم 1 / 1577 / ع 107
معرفه تقويم 5 / 1622 / ع 178
معرفه تقويم 3 / 1637 / ع 211
معرفه تقويم 4 / 1637 / ع 212
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
معرفه ساعات الليل 2 / 1682 / ع 265
معرفه فتح الابواب 11 / 1634 / ع 205
معرفه مفاتيح الغيبيه 448
معرفه النغم و نسب الابعاد 3 / 1556 / ع 79
مغاني 1580 / ع 110
مغني 2 / 1908 / ع 569
المعني من الحجاج في الامامه 612
مفاتيح الاصول 1585 / ع 114
مفاتيح الاصول 1779 / ع 363
مفاتيح الزيارات 8 / 1602 / ع 137
مفاتيح الصلوه 566
مفاتيح الهدي 10 / 1868 / ع 462
مفتاح تلخيص المفتاح 1782 / ع 366
مفتاح السماح 13 / 1872 / ع 499
مفتاح العلوم 366
مفتاح العلوم ( قسم ثالث) 1913 / ع 572
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
مفتاح الفلاح 1559 / ع 82
مفتاح الفلاح 1620 / ع 173
مفتاح الفلاح 1621 / ع 174
مفتاح الفلاح 1716 / ع 307
مفتاح الفلاح 1953 / ع 637
مقادير الاوزان 2 / 1671 / ع 253
مقاصد الاعراب اوتحفه الطلاب 169
المقاصد النحويه في شرح شواهد شروح الالفيه 369
مقاله ارشميدس 7 / 1627 / ع 190
مقاله في التنجيم 1 / 1634 / ع 197
مقامات حريري 1530 / ع 25
مقامات حريري 131
مقامات حريري 1660 / ع 239
مقامات حريري 1726 / ع 313
مقامات حريري 1847 / ع 425
مقامه عباسيه 1533 / ع 27
مقدمه 397
مقدمه واجب 4 / 1889 / ع 533
مكالمه مفضل 275
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
المكتسب في زراعه الذهب 561
مكنون ( مختصر قانون ) 418
ملحض 255
ملحض 599
مناجاه طويل جميل 21 / 1545 / ع 56
مناظرات 4 / 1919 / ع 580
مناظره ابن جمهور 3 / 1919 / ع 578
مناقب امام الابرار 1770 / ع 347
مناهج 274
مناهل الصلوه 1688 / ع 270
منتخب التاويل 512
منتخب كتاب المواليد 3 / 1634 / ع 199
منتخب من كتاب الالوف 8 / 1634 / ع 203
منتهي المقال 1521 / ع 16
منتهي الوصول 274
منتهي الوصول و الامل في علمي الاصول والجدل 567
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
منطق شفا 1801 / ع 381
من لايحضره التقويم 1 / 1682 / ع 264
من لايحضره الفقيه 1689 / ع 271
من لايحضره الفقيه 1778 / ع 363
منهاج 173
منهاج الساكين ومعراج الطالبين 4 / 1698 / ع 286
منهاج الطالبين 413
منهاج الطالبين 424
منهاج المعارف 1594 / ع 123
منهاج النجاه 1 / 1922 / ع 591
منهاج الهدايه الي احكام الشريعه 2 / 1667 / ع 245
منهج الطلاب 424
منهج الطلاب في عمل الاصطرلاب 1 / 1510 / ع 7
منهج المقال 16
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
منهج المقال 32
منهج المقال في تحقيق احوال الرجال 1777 / ع 362
منيه الطالب و زبده المطالب 448
منيه الطالب وزبده المطالب 6 / 1872 / ع 493
منيه اللييب 101
موازين الكم والكيف في الطبايع الاصليه متكافيه 15 / 1871 / ع 476
في الاوزان
مواهب دينيه 607
موجز القانون 1511 / ع 8
موضع النار 5 / 1882 / ع 524
ميافارقيه 6 / 1943 / ع 618
ميزان طبيعي 482
ن
ناصر الاخوان 1 / 1522 / ع 17
ناصر الاخوان و مساعد الخلان 1570 / ع 98
النافع يوم الحشر علي شرح الباب الحادي عشر 1741 / ع 322
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
نتايج الافكار 7 / 1945 / ع 626
نجات الاحباب 555
نجوم 4 / 1682 / ع 266
نسيم الصبا 1517 / ع 3
النشر في القرآآت العشر 1819 / ع 401
نصوص 4 / 1610 / ع 150
نظم الاصول 170
نظم الحساب 68
نظم الوافيه في نكت الشافيه 1 / 1704 / ع 295
نفحه اليمن فيمايزول بذكر الشجن 2 / 1572 / ع 101
نقد المحصل 611
نكت القاموس في تحفظ الناموس 1528 / ع 23
نوادر 1888 / ع 530
نوادر الاصول 607
نور الثقلين 1509 / ع 6
نهايه الادراك 394
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
نهايه الطلب في شرح المكتسب 1877 / ع 510
نهايه الطلب في شرح المكتسب ( السفر الثالث ) 4 / 1880 / ع 516
نهايه المرام في علم الكلام 274
نهج البلاغه 1843 / ع 422
نهج الحق و كشف الصدق 1928 / ع 598
نهج المستر - شدين في اصول الدين 3 / 1691 / ع 274
و
واجبات الصوم 12 / 1919 / ع 585
واجبات و مندوبات صلوه 584
وافي 530
وافيه 393
وافيه 600
الوافيه في شرح الكافيه ( حاشيه بخط جامي ) 1812 / ع 392
وجيز 97
وسائل الاصول 589
وسيله 1 / 1945 / ع 623
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
وسيله ابن حمزه 380
وسيله الي نيل الفضيله 1799 / ع 380
الوصول في تدبير الاركان و الاصول 554
وصيه 552
وصيه سيد كاظم رشتي 2 / 1623 / ع 180
وفاء الزمان او ذكري الفردوسي 1725 / ع 312
وقايه الروايه في مسائل الهدايه 382
ه
هدايه 384
هدايه الحكمه 3
هدايه حكيم 1 / 1880 / ع 514
الهدايه في النحو 1735 / ع 318
هدايه المضلين 181
هديه الصعلوك 8 / 1919 / ع 583
هديه المومنين و تحفه الراغبين 1 / 1919 / ع 577
هزار مساله 136
نام كتاب شماره پشت جلد صفحه
هلاليه 2 / 1919 / ع 578
نمايه نام كسان:فهرست اسماء اعلام
نام صفحه
آ
آخوند ملاصدرا ( رجوع به صدرالدين شيرازي شود )
آخوند ملامحمد 163
آل ظفر ( جلال الدين بن شريف حسن نجفي ) 116
آقاحسن 135
آقاشيخ جعفر 386
آقامحمد بن حاجي محمد كاظم 650
آمدي 423
آمدي ( سيف ) 567
ا
ابراهيم بن عيسي الداري 111
ابراهيم بن محمد باقر موسوي حائري قزويني 86
ابراهيم موسوي ( سيد ) 19
ابلينيوس 185
نام صفحه
ابن ابي اسحق 170
ابن ابي اصبع 57
ابن ابي اصيبعه 193
ابن ابي حجله 208
ابن ابي الحديد 178
ابن اثير 643
ابن اميل تميمي 492
ابن بابويه قمي 548، 411، 363 ، 271، 207، 192
ابن بطريق 347
ابن تمام 493
ابن جزري 401
ابن حاجب و 568 ، 567، 328، 295، 233
ابن حمزه 623، 380
ابن خشاب 379
نام صفحه
ابن دريد ( ابوبكر محمد ... ) 399، 81
ابن زهره 404
ابن زيله 228
ابن سرايا 570
ابن عربي 607
ابن عقبه ( احمد بن ... ) 218
ابن فارض 596، 482
ابن فهد ( حلي ) 613، 248
ابن كمال پاشا 353
ابن مالك 232، 113
ابن مسكويه 628
ابن معتز 570
ابن ميثم بحراني 11
ابن ناصح 465
ابن نفيس 333، 269
ابوالبقاء محمد بن ... 238، 237
ابو البركات ( هبه الله ) 191
ابوبكر صولي 189
ابوبكر الوالبي 21
ابوتمام 389، 126، 109
ابو الثنايا 452
ابو حاتم محمد بن خالد اموي 470
نام صفحه
ابوالحسن ابيوردي 351
ابوالحسن بن ملامحسن سوادكوهي 200
ابوالحسن الجنيد 475
ابوالحسن سهل 561
ابوالحسن علي بن ابراهيم 390
ابوالحسن فنجكردي 191
ابوزكر يا يحيي بن شرف نووي 424
ابوالسعود 503
ابوسعيد ابي الخير 349
ابوسهل محمد بن سليمان 126
ابوشامه 356
ابوطالب ( برادر آقاسيد جواد ) 55
ابوطالب احمد شهاب الدين 390
ابوطالب سيد ابراهيم دليخاني 263
ابوالعباس ( اسماعيل بن عبد الله ) 81
ابوالعباس ( خضر بن نصر ) 127
ابوالعباس ( شهاب الدين احمد ) 169
ابو عبدالله الحسين 390
ابو عبد الله محمد 390
ابو عبيد. بكري ( علامه ) 107
ابوالعلاء معري 326
ابوعيسي 227
ابوالفتح العلم الموسوي 348
نام صفحه
ابوالفتح ميرزا محمد سلطان بهادر خان 339
ابوالفرج اصفهاني 119
ابوالفضل بن مهدي بن حاجي 292
ابوالقاسم بن محمد ابراهيم 650
ابوالقاسم جعفر بن شمس الدين 620
ابوالقاسم قايني 269
ابوالقاسم نوري 84
ابوالقاسم نوري بن اخوند ملامحمد رضا 85
ابومحمد عزالدين حسن 390
ابوالمظفر لجلاج 189
ابوالمعالي محمد بن مولي 567
ابومعشر بلخي 206، 199
ابوالمفاخر ارموي 79
ابوموسي 471
ابوهلال عسكري 570
ابهري 384، 332
ابي اليشكر مغربي ( يحيي بن محمد ) 13
اثير الدين ابهري 290، 3
اثيري ( سيد عبدالله ) 114
احتشام الدوله ( عبدالعلي ميرزا ) 244، 227
نام صفحه
احسائي ( احمد بن زين الدين ) و 407، 344 ، 268 ، 247 ، 246 ، 15
احمد 9
احمد بن البشير 510
احمد بن ابي الفضائل غفاري 79
احمد بن اسماعيل بن محمد رومي 599
احمد بن حمدان الجزائري 137
احمد بن روح الله 390
احمد بن زبتلي محلي 124
احمد بن سيد عبدالحي 606
احمد بن عبدالرضا ( ملقب به مهذب الدين ) 110
احمد بن عبدالله بن مسعود 133
احمد بن علي بن محمد 643
احمد بن محمد مهدي 653
احمد بن علي بن يوسف 5
احمد بن محمد ( مكني به ابو جعفر ) 200
احمد بن محمد ابراهيم حسيني 42
احمد بن محمد بن عبدالجليل 197
205،204، 203، 202، 200، 199، 198
احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 97
نام صفحه
احمد بن محمد تقي 213
احمد بن محمد خوانساري 84
احمد بن محمدرضا 159
احمد بن معصوم انصاري 295
احمد مهندس 158
احمد نعماني الموي 470
اديب نيشابوري ( سيد احمد ) 119
اديب الممالك فراهاني 343
ارجاني ( عبد الرشيد ) 254
اردبيلي 332، 331
اردبيلي ( محمد علي حسني ) 369
اردبيلي ( ملا محمد ) 533
ارشميدس 190
ارموي ( قاضي سراج الدين محمود ) 441
ازنيقي ( علي چلبي ) 542
استرآبادي ( سيد علي ) 20
استرآبادي ( حاج ملاجعفر ) 175
استرآبادي ( حسين بن محمد ) 392
استرآبادي ( محمد بن علي ) 362
اسطانس حكيم 550
اسفرايني ( ابو اسحق ) 381
اسفرايني ( تاج الدين محمد ) 400
نام صفحه
اسماعيل بن محمد علي 86
اسماعيل بن يحيي مازندراني 560
اكبر بن حسنعلي محمد باقر 296
الياس بن بلحسن 419
امرو القيس 88
امين ريحاني 312
اندلسي 514، 493
انصاري ( ابويحيي زكريا بن محمد ) 424
انصاري ( شيخ مرتضي ) 627
انصاري يمني ( شيخ احمد خان ) 101
انطيوخوس 26
ب
بابا خواجه 383
باغبان باشي 557
بايزيد خان 3
بوعلي سينا 561،524،391،381،361، 349، 342، 334، 156
بحر العلوم 624، 247
بحراني ( شيخ عبدالله بن علي ) 34
بحراني 407
بختيشوع 140
بدر الدين محمد 113
نام صفحه
براكلسوس 300
برزنجي 631
برغاني ( اسدالله بن زين العابدين ) 344
برغاني ( ملاصالح قزويني ) 343
برغاني ( ملامحمد علي بن محمد قزويني ) 343
برغاني ( محمد صالح بن محمد ) 372
بروجردي ( عبدالكرين بن محمد اسماعيل ) 99
برهان الدين بن كمال الدين 319
بسات بن ميكال 81
بسطامي ( شمس الدين محمدرضا ) 82
بطليموس 555
بقراط حكيم 523
بوصيري 653، 423، 356
بهبهاني ( محمد باقر بن محمد بن اكمل ) 580،564،563،562، 458، 457، 456، 16
بهبهاني ( محمد تقي ) 242، 241
بهشتي 508
بيابانكي 576
بيدآبادي ( آقامحمد ) 553
بيرجندي ( عبدالعلي ) 255 ،234 ، 211
نام صفحه
بيون هندي 550
بيهقي ( حمزه بن علي ) 635
ت
تاج الدين احمد 594
تبريزي طباطبائي ( سيد محمد مهدي ) 454
تفتازاني 325، 317، 230، 239
تنكابني (محمد بن عبد الفتاح ) 540، 539 ،537 ، 536، 535 ،534 ، 531
توني ( ملااحمد ) 440
توني ( ملا عبدالله ) 439
توني خراساني 562
تيغماش 570
ث
ثابت بن قره حراني 210
ثعالبي ( ابو منصور ) 628
ج
جابربن حسين 280
جابربن حيان 553،552،502،501، 487،482 ،477 ،476 ،475 ،445، 168، 166، 165
562،554
نام صفحه
جاربردي 346
جامي ( عبدالرحمن ) 622 ،595 ،393، 155، 154، 150
جرجاني زين الدين اسماعيل ) 20
جرجاني ( ميرسيد شريف ) 233، 76
633،599،375،371،338، 337، 336، 319، 279، 251
جزايري ( نورالدين بن نعمه الله ) 33
جزايري ( نعمه الله ) 104
جعفر بن ابي اسحق 28
جعفر بن محمد حسيني 568
جعفر بن محمد دوربستي 44
جلال الدين ( محمد مازندراني ) 185
جلال الدين محمد بن احمد 112
جلال الدين محمد گيلاني 252
جلدكي 562، 561 ، 516 ،514 ، 510، 498، 468
جليلي رانكوئي 74
جمال الدين حسين استرآبادي 339
جمال الدين قاري حسيني 402
جزاد بن سعد بن جواد 296، 278
جواد بن سعيد عراقي حلي 177
نام صفحه
جواهر الكلام ( شيخ محمد حسين ) 85
جيلاني ( عبد القادر بن عبد الرحيم ) 638
جيلاني ( محمد مهدي بن علي ) 546
جيلاني ( ملا عبدالرزاق ) 539
چ
چغميني ( محمود بن محمد چغميني ) 599 ،365،255،147
چلبي ( حسن بن محمد ) 393
ح
حاتم كاشي 397
حاج ميرزا اسدالله 303
حاجي حسن 196
حاجي لطفعلي نوري 257
حاجي محمد كريمخان شيخي 287، 179
حاجي ملاهاي سبزواري 225، 224
حاجي محمود تبريزي 350
حارث همداني 518
حافظ انصاري 386
حبيب الله 209
حبيب الله ( محمد طبيب ) 266
حبيب بن ابراهيم 29
نام صفحه
حرعاملي 459
حريري ( قاسم بن علي ) 239
حريري بصري 313، 281
حريفيش 420
حسام الدين طريحي 129
حسان بن عيسي 466
حسن بن حسن مشهدي 172
حسن بن حمزه 622
حسن بن زين الدين 328
حسن بن سليمان بن خالد 549
حسن بن شيخ زين الدين 39
حسن بن عباس 421
حسن بن عبد الله 222
حسن بن عمر بن حسين ( حلبي ) 13
حسن بن محمد حسين طبسي 623
حسن بن وقوف 464
حسنعلي بن ملامحمد 513
حسن فداكار 223
حسين اردبيلي الهي 350
حسين بن اسماعيل تفرشي 232
حسين بن حاتم 395
حسين بن حسن مشهدي 211
حسين بن سعيد 454
نام صفحه
حسين بن عبدالصمد حارثي 616 ،615 ، 365
حسين بن علي محمد رشتي 434
حسين بن محمد ابراهيم 624
حسين بن محمد حسيني 279
حسين حسيني خلخالي 377
حسين مالكي 192
حسيني ( عبدالله بن محمدرضا ) 565
حلبي ( شمس الدين محمد ) 601
حمزه بن حبيب الزيات 602
حمزه كليددار 308
حميد آبادي 364
حميد بن شيخعلي 357
حنين بن اسحاق 464، 406
حيدر بن علي بن اسماعيل 209
خ
خاتون آبادي ( ميرمحمد صالح ) 578
خالد ازهري 113
خالد بن علقمه 94
خالد بن يزيد بن معاويه 485،471،167
خجندي 418
نام صفحه
خدابخش بن جمال بهبهاني 113
خراساني ( ملاعبد الله بن حاجي ) 460
خرفوشي عاملي 541
خفري ( شمس الدين محمد بن احمد ) 434، 290 ، 74
خليفه سلطان 298
خليفه كاظمي ( احمد بن قاسم ) 566
خليل الرحمن 344
خليل غازي قزويني 183
خواجه زاده 609
خواجه كي 610
خواجه ميرتربتي بن درويش بيك 109
خوانساري ( آقاجمال ) 458، 297
خوانساري ( آقاحسين ) 576
خوانساري ( ملاحسين ) 461
خوئي ( علي بن حاجي عبد الشكور ) 328
د
دارابي ( جعفر ) 28
دبيران كاتبي 392
درويشعلي بن حسين بغدادي 182
دشتكي ( غياث الدين منصور ) 525 ، 524
نام صفحه
دماميني 182
دميري 426
دواني ( جلال الدين ) 442،353،352،351،349، 342، 341
دهدشتي 445
ديلمي لاهيجي 243
ذ
ذو الرمه 399
ر
رازي ( امام فخر ) 611 ، 601، 260، 156
رازي ( محمد زكريا ) 562،523 ،466، 281، 253
رافعي 97
راوندي ( سعيد بن هبه الله ) 219
الرصاصي ( علي بن صلاح ) 97
رضوان بن عبدالله 410
ركن الدوله ( محمدتقي ميرزا ) 378
رمضانعلي 69
روياني ( عبد القادر ) 178
رهنما 221
نام صفحه
ز
زبيري بصري 318
زكريا 113
زكريا بن عبدالله جديد الاسلام 5
زكريا بن محمد انصاري 412
زمخشري 600، 428، 417، 375، 117
زنجاني ( حسام الدين ) 528، 526
زنوزي 303
زوزني 399
زيسموس حكيم 553
زين بن محمد 237
زين العابدين 2
زين العابدين 152
زين العابدين الحسيني 512
س
سالم بن مطلب 577
سبزواري ( حاجي ملاهادي ) 119
سبزواري ( محمد باقر بن محمد مومني ) 533
سبزواري ( محمد مقيم بن شمس الدين ) 426
سديد الدين محمود 620
سرخاي خان 126
نام صفحه
سعد بن محمد بن صفار 212
سكاكي 573 ، 366
سلطان محمد غياث الدين 296
سلطان محمد مراد عثماني 283، 230
سلطان محمد ميرزا 309
سليمان بن حاجي مصطفي 393
سليمان بن عبد الله البحراني 38، 37
سليماني ( محمد بن عبد الله ) 424
سماكي 351
سماوي 561
سمرقندي 340
سمرقندي ( شمس الدين محمد ) 508
سمرقندي ( نجيب الدين ) 254
سوادكوهي 489
سهروردي 631
سيدتقي موسوي حسيني 530
سيد ركن الدين حسن 600
سيد رضي 422
سيد سند ( صدرالدين دشتكي ) 335
سيد شريف سالم بن احمد 495
سيد علوي 357
سيد عليخان ( علي بن احمد ) 244
سيد كاظم رشتي 558، 556، 180
نام صفحه
سيد مجاهد 270
سيد مرتضي 24
سيد مرتضي ( ملقب به علم الهدي ) 10
سيوطي ( عبد الرحمن ) 273،183،146، 112، 106
سيماوي عراقي 516
ش
شاس بن علقمه 94
شاطبي ضرير 425
شاهرودي ( شيخ عليمحمد ) 179
شبستري ( حسينعلي ) 268
شجاع الملك 116
شحاذه الحنفي 570
شرف الدين اسماعيل 356
شرف الدين اسماعيل بن المقري 412
شرف الدين علي يزدي 294
شرف الدين محمد قدسي 498
شرف هارون بن وزير 78
شرف الدين هبه الله بن عبد الرحمن 428
شعله موصلي 425
شفيع الدين حسن بن نعمه الله 207
شمس الدين العجمي 469
نام صفحه
شمس الدين محمد بن صانع 423
شمس الدين محمد طالشي 345
شمسي 322
شمني 182
شهاب بن نظام الدين 293
شهيد اول ( محمد بن مكي ) 421، 4
شهيد ثاني 642،639، 624، 329، 2
شيخ ابراهيم 459
شيخ بخاري ( غايت الله ) 602
شيخ بهائي عاملي 263،174،173،135،133،131،82، 73، 72، 22
637،518 ،507، 437 ،427 ، 388، 322، 315، 307، 273، 263
شيخ حسين 35
شيخ صدوق 109، 11
شيخ طوسي ( رك. طوسي: شيخ جعفر ) 620، 271، 111، 5
شيخعلي 12
شيخعلي 409
شيخ عطار 160
شيخ علي بن عبد العالي 533
شيخ محمد بن اميد تميمي 447
نام صفحه
شيخ محمد مومني 518
شيخ مهدي ( حاج ... ) 179
شيخ مفيد 619، 597
ص
صاحب بن عباد 184، 177
صادق ركني 293
صالح بن عبدالكريم 378
صدرالدين شيرازي ( = ملاصدرا ) 216، 215 ،157، 149، 144 ،42 ،40 ، 39
،521،519،432، 431، 402، 347، 264، 217
صدرالدين قمي 71
صدرالدين قونيوي 152، 150
صديقي فيروزآبادي 607
صفدي 155
صفي الدين عبد المومن بغدادي 78
صلاح الدين 3
ض
ضياء الدين بن عبد الحسين 590
نام صفحه
ط
طباطبائي ( آقا سيد علي ) 461، 455
طباطبائي ( محمد مهدي ) 463، 462
طباطبائي ( سيد مهدي ) 528
طبرسي 374
طبرسي ( فضل بن حسن ) 311
طبرسي اسكي 528، 527، 526
طريحي 269، 235، 182، 84، 37
طغرائي 478، 477
طغرل بك بن ارسلان ملكشاه 127
طوسي ( خواجه نصيرالدين ) 260، 248، 216، 210، 196، 157،156
585، 547، 518، 409، 368، 301، 298، 297، 290، 285، 275
طوسي ( شيخ جعفر - شيخ الطائفه رك . شيخ طوسي ) 311، 436
ع
عاصم بن ايوب 93
عباس 27
عباس بن سعيد 409
عباس بن ملامرادي 407
عباسعلي اسدآبادي 133
نام صفحه
عباسقلي خان نوري 3
عباس ميرزاي نايب السلطنه 109
عبد الباقي بن عليدوست 335
عبد الجبار خجندي 266
عبد الجليل 651
عبد الحامد الرازي 348
عبد الحسين بن عبد الغفار 407
عبد الخالق بن احمد 428
عبد الرحمن بن عبد الله حلي 376
عبدالرحمن بن علي بن علقمه 94
عبد الرحيم 156
عبد الرحيم 296
عبد الرحميم بن احمد شافعي ،574، 573، 571
عبد الرحيم بن احمد العبادي 238، 237
عبد الرزاق بن حاجي حسن ... 24
عبد السلام بن محمد جعفر 372
عبد الصمد عاملي 338
عبد العزيز 238
عبد العزيز احمد بن ابي الفضائل 77
عبد العلي بن جمعه الحويزي 7،6
عبد العلي بن محمد بيرجندي 134
عبد العلي بن محمد علي فراچه داغي 25
نام صفحه
عبد العلي شيعي بن عبد الله 634
عبد العليم بن عبد الغفار 354
عبد الغفار بن عبد الكريم 365
عبد الغفور بن محمد بن اسماعيل 571
عبد الغني بن شداد الحلي الطائي 82
عبد الله بن حبيب الله داغياني 27
عبد الله بن محمد بن ميكال 81
عبد الله بن محمد رضاي حسيني 130
عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعه 382
عبد الله صاحب 357
عبد الله قرطبي 357
عبد النبي شافعي 448
عبدي بن حاجي علي 511
عتبي 217
عثمان 470
عجمي 515
عز الدين بن ايدمر جلدكي (رك . جلدكي ) 448
عز الدين بن جعفر بن شمس الدين عاملي 135
عز الدين عبد الحميد 611
عزيز الدين جلال الدين موسوي لاريجاني 115
نام صفحه
عزيز الله قادري 448
عصمه الله بن اعظم بن عبد الرسول 272
عطائالله بن فضل الله حسيني 249، 96
علائالدين صاحبديوان 611
علائي بن محبي الشيرازي 337، 335
علامه حلي ،621، 541، 511، 414، 409، 390، 274، 261، 138
علم الهدي ( پسر ملامحسن كاشي ) 430، 132
علم الهدي ( سيد مرتضي ) 618، 191
علوي طباطبائي ( محمد بن علي ) 363
علي اكبر 300
علي اكبر 305
علي اكبر بن مرحوم حاجي محمد حسين كاشاني 220
علي اكبر حاجي محمد صالح 121
علي اكبر قزويني 367
علي بن ابي الحزم قرشي 8
علي بن احمد بن علي بن احمد 153
علي بن احمد بن قريش الحسيني 545
علي بن استاد محمدبنا 364
علي بن جمشيد النوري الاصفهاني 449
نام صفحه
علي بن حسن اراني 170
علي بن حسين جامعي عاملي 625
علي بن رضوان بن علي بن جعفر 314، 185
علي بن سيد خياط 44
علي بن لطف الله 291
علي بن محمد ... قمي 453
علي بن محمد عاملي 577
علي بن محمد علي 70
علي بن محمد قراچه داغي 29
علي بن محمد گنجي 376
علي بن محمد يوسف 633
عليخان كاظمي جوهري 506
عليقلي جديد الاسلام 181
علي كركوكي 631
عليمحمد بن محمد رضي نوري 595
علينقي 449
علينقي احسائي 33
عمادالدين ( محمد بن يحيي بن علي فارسي ) 320
عمر بن ضياء الدين 83
عمر بن علي بن الملقن الشافعي 413
عمر بن ميكائيل 366
عمر بن يوسف بن علي 8،7
نام صفحه
عيناني عاملي 116
غ
غازي قزويني ( ملا خليل ) 547، 436
غزالي ( اجمد ) 162
غزالي ( محمد ) 350، 74
غزي 608
غفور 257
غلامرضا بن ابوالحسن 10، 644
غياث الدين جمشيد كاشاني 192
ف
فارابي ( ابو نصر ) 360،359، 359، 358، 228
فاضل باغنوي 458
فاضل جواد ( = جواد كاظمي ) 71، 69
فاضل دربندي 24
فاضل مقداد 622،541، 389 ، 326، 322، 283
فتح الله شرواني 229
فخرالدين حسين استرآبادي 384
فراهاني ( ميرزا ابوالقاسم ) 108
فرزدق 622، 22
نام صفحه
فرهاد ميرزاي معتمد الدوله 98
فسوي فارسي ( محمد كمال الدين ) 41
فضل الله بن حسن استرآبادي 257
فنجكردي ( ابو الحسن ) 191
فندرسكي ( ميرزا ابوالقاسم ) 488
فيروز آبادي 639، 313، 115، 87، 23
ق
قائمي مازندراني 408
قائني ( محمد جعفر بن محمد رضا ) 452
قاري استرآبادي 395
قاسم بن الشيخ محمد الرشتي 25
قاضي بيضاوي 452، 267، 4
قاضي دياربكري 390
قاضي زاده رومي 365، 255، 242
قاضي زاده قزويني 366
قاضي سعيد قمي 604، 544، 141، 22، 19
قاضي قزويني 230
قدامه بن جعفر 570
قدسي 514
قره داود 385
نام صفحه
قره العين ( طاره ) 344
قزويني ( محمد بن محمد ) 411
قسطابن لوقابعلبكي 210
قسطاني 607
قطب الدين اردكاني 560
قطب الدين محمد تحتاني رازي 595، 318، 260، 156، 68، 42
قطب الدين شيرازي ( علامه ... ) 567 ، 394
قمري ( ابوالعباس اسماعيل ) 553
قوام دفتر 305
قوام الدين حسيني قزويني 170
قوام الدين شرف حسيني 434
قوام الدين محمد حسيني 68
قوشجي 394، 330
قونوي ( ابن عبد الغفار ) 282
قيس بن عثعث 94
قيس بن ملوح عقلي 21
ك
كازروني 314
كاشاني ( غياث الدين جمشيد ) 190
كافنجي ( علامه ... ) 170
نام صفحه
كشميري ( حاجي يحيي ) 325
كشي ( ابو عمر و محمد ) 622
كفعمي ( ابراهيم ) 603
كلباسي خراساني 245
كلبعلي بن نوروز علي 407
كليني 738، 104، 9
كمال الدوله 284
كمال الدين مسعود شرواني 340
كواشي 118
كوسج 417
ل
لاهيجي ( ملا عبدالزارق ) 436، 1
لاهيجي 260
لاهيجي ( نصرالله ) 447
لطف الله تبريزي 347
لطفعلي بن محمد كاظم 378
م
مازندراني ( ملا اسماعيل ) 541
مافروخي 29
مباركشاه بخاري 392
مبرد 301
نام صفحه
متنبي 126، 22
مجذوبعليشاه 159
مجريطي 490، 467
مجلسي 453، 251
مجلسي ( محمد باقر بن محمد تقي ) 651،645،644، 632، 592، 565، 275، 250، 111
مجلسي ( محمد تقي ) 363، 129
محسن ( مولي ... ) 170
محسن بن محمد 254
محسن بن محمد رضوي 578
محسن بن محمد طاهر 68
محسن فيض كاشاني 592 ،591 ،532، 530، 519، 430، 387، 264، 214، 137، 134، 35
محقق اردبيلي 519
محقق اول 641، 634، 371، 333، 195
محقق كركي ( شيخعلي ) 175
محمد ( مشتهر به امير بيك ) 240
محمد ( مشتهر به سنجر ) 531
محمد استرآبادي 16
محمد اسماعيل 1
نام صفحه
محمد اسماعيل بن محمد كاظم 316
محمد باقر ( متخلص به فاضل ) 176
محمد باقر بن اللهوردي 318
محمد باقر بن محمد 32
محمد باقر بن محمد تقي (رك . مجلسي ) 615
محمد باقر بن ملك جيلاني 121
محمد باقر حافظ 104
محمد باقر شوشتري 207
محمد باقر يزدي 321
محمد بشير الحسيني الموسوي 529
محمد بن ابراهيم بن عباد 594
محمد بن ابي محمد ابي سلم 146
محمد بن احمد 182
محمد بن احمد 509
محمد بن احمد خفري 415
محمد بن احمد بن تاج الدين 602
محمد بن اسحق 191
محمد بن اسماعيل مازندراني 16
محمد بن اميل تمامي 472
محمد بن بكتوت الظهيري 117
محمد بن جزري شافعي 379
محمد بن جمشيد مازندراني 185
نام صفحه
محمد بن جمهور احساني 578
محمد بن حارث منصوري 138
محمد بن حسام هروي 189
محمد بن حسن بن علي شافعي 24
محمد بن خالد 26
محمد بن رسول بن ابراهيم 394
محمد بن سنان 275
محمد بن سينيي 125، 124
محمد بن شريف حسيني 610
محمد بن شمس الدين 3
محمد بن شمس الدين (محمد شريف ) 407
محمد بن عبد الحي الرضوي 72
محمد بن عبد الصمد 14
محمد بن عبد الله بن محمد حسين 438
محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع 370
محمد بن علي 346
محمد بن علي تبريزي 652
محمد بن علي هاشمي 114
محمد بن عمر بن محمد فضلي 586
محمد بن فرخ 362
محمد بن مالك 289
محمد بن محمد بن نعمان 597
نام صفحه
محمد بن محمد حسن تبريزي حكيمبادي 23
محمد بن محمد سبزواري 44
محمد بن محمد شعيري 44
محمد بن مظفر خلخالي 366
محمد بن يوسف طبيب هروي 383 ، 240 ، 1
محمد بن يونس 488
محمد تقي اردبيلي 1
محمد تقي بن محمد خوئي 407
محمد تقي بن تقي 105
محمد تقي بن عبد الرحيم 7
محمد تقي بن محمد خوئي 407
محمد تقي خان جوانشير 374
محمد توفيق 323
محمد جعفر ( شيخ الاسلامي ) 532
محمد جعفر بن احمد انصاري 387
محمد جعفر خوراني 128، 127
محمد جواد بن كلبعلي بن جواد كاظمي 627
محمد حريري 25
محمد حسن 226
محمد حسن بن صفر علي 334
نام صفحه
محمد حسن قزويني 420
محمد حسين بن ابراهيم 354
محمد حسين بن عبد المطلب الحسيني الجيلاني 547
محمد حسين بن محمد تقي تبريزي 116
محمد حسين بن هادي 363
محمد حسين خراساني 28
محمد حسين سيد محمد شاه بن سيد صدر الدين 378
محمد حسين بن عليپناه زنوزي 415
محمد حسين بن محمد علي 641
محمد ربيع نيشابوري 357
محمد رحيم بن محمد خليل بن محمد جعفر 214
محمد رحيم خان 556
محمد رسول بن محمد حسين 87
محمد رشيد رضامصري 356
محمد رضا 569
محمد رضا بن حمزه 98
محمد رضا بن عبد الحسين النصيري الطوسي 252
محمد رفيع بن جمال الدين خوانساري 380
نام صفحه
محمد رفيع سالياني 374
محمد زمان بن حاجي ميرزا حسن 105
محمد زنجاني 518
محمد سعيد بن محمد حسين طباطبائي اردستاني 192
محمد سليم نوري 263
محمد شريف بن شمس الدين محمد شلماني رانكوئي 112
محمد شريف كشميري 36
محمد شريف مفتي حسيني بخاري 382
محمد شفيع قزويني 427
محمد صادق 305
محمد صادق بن امامقلي 603
محمد صادق بن سيد علي موسوي 257
محمد صادق بن محمد 574
محمد صادق الحسيني 218
محمد صالح برغاني 419
محمد صالح بن عبد الرشيد 43
محمد طاهر 299
محمد علي ( ميرزا ... ) 257
محمد علي بن حاجي محمد خان 613
محمد علي بن حاجي محمد زمان 272
محمد علي بن علينقي 449
نام صفحه
محمد علي بن محمد صالح مدرس تبريزي 21
محمد علي شيرازي 385
محمد قاسم اصفهاني 435
محمد قمري 555
محمد كاظم بن محمد صادق عبد العظيمي 183
محمد مفيد بن محمد تقي حسيني 615
محمد مقيم بن عبد الغفار الحافظ الاديب 261
محمد مومن بن علي حسيني 253
محمد مهدي ( ميرزا ... ) 257
محمد مهدي بن حمزه اشتهاردي 230
محمد مهدي بن علي 573
محمد مهدي بن علي يوسف 574
محمد مهدي بن علي يوسف بن عبد الوهاب 571
محمد مهدي بن غياث الدين 338
محمد نسابه 36
محمد نصير زمين داوري 288
محمد نعيم محمد آبادي 467
محدولي ميرزاي بن فتحعليشاه 450
محمد يوسف ( تيموري ) 640
نام صفحه
محمد يوسف بن ملاباقر 330
محمود بن احمد عيني 369
محمود بن حسين خطيب رازي 218
محمود بن محمد تبريزي 262
محمود بن محمد علي طبيب 384
محمود طهراني 445
محي الدين اعرابي 152، 151
محي الدين يحيي بن ابي .... 267
مراكشي 448
مرتضي بن هادي 232
مريانس الراهب 471
مريم صفوي ( شاهزاده ... ) 380
مرزوقي 642
مصباح 75
مصدق ( دكتر محمد مصدق نخست وزير ايران ) 192
مصري ( شيخ عبد المجيد ) 473
مصري 562
مصطفي 463
مصلح بن حسن 250
مطرزي ( ناصر بن عبد الله ) 30
المعتصم بالله 26
معتمد الدوله فرهاد ميرزا 244، 227
نام صفحه
معري ( ابو العلاء ) 428
مغربي 236
مفصل بن عمر 275
مفلح بن حسين ضميري 286
مقيم الدين 407
ملاتقي برغاني قزويني ( شهيد ثالث ) 343
ملا شمسا ( شمس الدين محمد جيلاني ) 539
ملا عبدالله يزدي 317،316،289، 256، 234
ملا علي شيرازي 22
ملا محمد بن پير علي 609
ملا محمد بن حاجي محمود السلار 12
ملا محمد رحيم شيخ 459
ملا محمد رفيع 625
ملا محمد سراب 440
ملا شاه محمد سبزواري 651
ملا ميرزا جان 433، 260
ملا ميرزا علي 388
ملك دينار 383
ملك ناصر 607
مهدي بن علي اصغر قزويني 344
نام صفحه
مهدي بن علينقي تبريزي 302
موسوي ( ابراهيم ) 626
موسوي استرآبادي ( محمد بن احمد ) 605
موسوي سيد احمد 385
موسوي سيد محمد 450
موسي بن عبد العظيم الحسني 172
مولانا حنفي 350
مولانا زاده ( احمد بن محمود هروي خزرباني ) 3
ميبدي ( علي بن محمد علي حسيني ) 637، 600، 294، 231 ،99
ميرحسين نيشابوري 293
ميرداماد 128
ميرزا آقا 300
ميرزا ابوالحسن 114
ميرزا باقر 209
ميرزا باقر 300
ميرزا حسن طبيب 334
ميرزا داود 435
ميرزا كوچك 288
ميرزا محمد بن عبد الله 87
ميرزا محمد خوانساري 309
ميرزا محمد مهدي لاريجاني 371
نام صفحه
ميرزاي قمي ( ابو القاسم بن حسن ) 571، 135 ، 115
ميرزاي محيط 180
مير سپاسي ( سيد ابوالحسن ) 302
ميرزا صدر الدين محمد 441
ميرفندرسكي ( ميرزا ابو القاسم ) 227
مير كمال الدين حسين بن محمد حسيني 293
مير مصطفي 555
ن
نابغه ذبياني 399
ناصر بن مساعد الكربلائي 98، 17
ناصر محمد بن قلاوون 452
ناموري 258
نجم الدين عبد الغفار 428
نجم الدين كبري 286، 171، 149
نراقي ( ملا مهدي ) 278
نصر الله بن حبيب الله 642
نطنزي كاشاني ( عز الدين محمود ) 88
نظام 635
نظر پاك ( ميرزا يد الله ) 382
نظر علي 349
نام صفحه
نظر علي بن محسن گيلاني 222
نعمه الله بن محمد امين الحسيني 271
نقره كار 400
نوائي ( امير عليشر ) 96
نور الدين علي قاشاني 155
نور الدين محمد شفيع 531
نووي شافعي ( محي الدين ابي زكريا ) 509
نير ( محمد تقي تبريزي ) 303
نيريزي ( احمد ) 157
نيشابوري 234
نيشابوري ( حسن بن محمد ) 373
نيشابوري ( ملا علي اصغر ) 559
نيقولاونس 301
نيلاكوك 221
و
واقدي ( ابو عبد الله بن عمر ) 16
ولي بن مرحوم ملا محمد 437
ه
هبه الدين محمد حسيني ( ابو البركات ) 191
نام صفحه
هر قل يوناني 188
هزار جريبي ( محمد خان ) 623
هشام بن عبد الملك 622
همداني ( مير سيد علي ) 249
هندي 328
ي
يافعي 118
نام صفحه
يحيي بن احمد 548
يحيي بن محمد 509
يعقوب بن سيد علي 451
يوحنا بن اسرائيل 284
يوسف بن عبد الله الحسني الارموني الشافعي 145
يونس بن آقا ملا محمد 412
يونس بن خليل 401
مقدمه استدراكات جلد ششم: ضميمه پس از انتشار آخرين جلد فهرست
نسخ خطي فارسي ( = جلد ششم ) كتب
خطي فارسي زير به كتابهاي اين گنجينه
اضافه شد. چون تعداد آنها باندازه اي
نبود كه الزام جلدي عليحده نمايد
لذا در پايان اين جلد فهرست آن
نسخ آمد.

فهرست نسخه هاي خطي

Skip Navigation Links